Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na V sesji w dniu 30.03.2011 roku

 • pdf Nr_V_32_11.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu p.t. Śladami naszej historii
 • pdf Nr_V_33_11.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bielowicach
 • pdf Nr_V_34_11.pdf - w sprawie wysokości opłat za korzystanie z posiłków oraz zasad korzystania ze stołówek w szkołach podległych Gminie Opoczno
 • pdf Nr_V_35_11.pdf - w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych
 • pdf Nr_V_36_11.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Opoczno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
 • pdf Nr_V_37_11.pdf - w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
 • pdf Nr_V_38_11.pdf - w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej połozonej w rejonie ulicy Przemysłowej w Opocznie z ustaleniami zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno
 • pdf Nr_V_39_11.pdf - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w rejonie ulicy Przemysłowej w Opocznie
 • pdf Nr_V_40_11.pdf - w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania odpadów zawierających azbest na terenie gminy Opoczno
 • pdf Nr_V_41_11.pdf - w sprawie przekazania środków finansowych dla policji
 • pdf Nr_V_42_11.pdf - zmieniająca uchwałę Nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_V_43_11.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr X/86/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
 • pdf Nr_V_44_11.pdf - w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso
 • pdf Nr_V_45_11.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy
 • pdf Nr_V_46_11.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2011-2020
 • pdf Nr_V_47_11.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2011
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2011-07-07 11:04 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2011-07-07 11:04 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 17:37 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz