Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na X sesji w dniu 25.06.2015 roku

 • pdf Nr_X_71_15.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu GminyOpoczno za 2014 rok.
 • pdf Nr_X_72_15.pdf - w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Opoczna.
 • pdf Nr_X_73_15.pdf - w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzeniagłosowania nad wyborem WiceprzewodniczącegoRady Miejskiej w Opocznie.
 • pdf Nr_X_74_15.pdf - w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie.
 • pdf Nr_X_75_15.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kwoty hipoteki
 • pdf Nr_X_76_15.pdf - w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeńwodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
 • pdf Nr_X_77_15.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu p.t. „Edukacja przedszkolna na dobry start".
 • pdf Nr_X_78_15.pdf - w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzielnej.
 • pdf Nr_X_79_15.pdf - w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśnicy.
 • pdf Nr_X_80_15.pdf - w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewcu.
 • pdf Nr_X_81_15.pdf - w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie.
 • pdf Nr_X_82_15.pdf - w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnanowie.
 • pdf Nr_X_83_15.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2015 - 2029.
 • pdf Nr_X_84_15.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015.
 • pdf Nr_X_85_15.pdf - w sprawie określenia terminów, sposobu zgłaszania kandydatur na członków, powoływania członków orazorganizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.Na
 • pdf Nr_X_86_15.pdf - w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opocznopołożonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich.
 • pdf Nr_X_87_15.pdf - w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opocznopołożonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich.
 • pdf Nr_X_88_15.pdf - w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opocznopołożonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich.
 • pdf Nr_X_89_15.pdf - w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opocznopołożonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich.
 • pdf Nr_X_90_15.pdf - zmieniająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich
 • pdf Nr_X_91_15.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości i bonifikaty odpierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Opocznoniezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, zabudowanychbudynkami wielorodzinnymi, w których ustanowiono odrębną własność co najmniej jednego lokalu.
 • pdf Nr_X_92_15.pdf - w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 26 w Szpitalu Powiatowym w Opocznie w związkuz referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Protokoły

 • pdf Protokol_1.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 kwietnia 2015 r.
 • pdf Protokol_2.pdf - Protokół z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 15 maja 2015 r.
 • pdf Komisja_1.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług w dniu 24 kwietnia 2015 r.
 • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 27 kwietnia 2015 r.
 • pdf Komisja_3.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług w dniu 21 maja 2015 r.
 • pdf Komisja_4.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 25 maja 2015 r.
 • pdf Komisja_5.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 23 kwietnia 2015 r.
 • pdf Komisja_6.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa w dniu 24 kwietnia 2015 r.
 • pdf Komisja_7.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury w dniu 27 kwietnia 2015 r.
 • pdf Komisja_8.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa w dniu 21 maja 2015 r.
 • pdf Komisja_9.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 22 maja 2015 r.
 • pdf Komisja_10.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury w dniu 22 maja 2015 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2015-07-07 08:56 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2015-07-07 08:56 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 10:41 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński