Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XLVI sesji w dniu 29.06.2018 roku

 • pdf Nr_XLVI_496_2018.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018- 2029
 • pdf Nr_XLVI_497_2018.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018
 • pdf Nr_XLVI_498_2018.pdf - w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 • pdf Nr_XLVI_499_2018.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Grupę Motocyklową Opoczno FANS OF THE RIDE
 • pdf Nr_XLVI_500_2018.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2017 rok
 • pdf Nr_XLVI_501_2018.pdf - w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie
 • pdf Nr_XLVI_502_2018.pdf - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Opoczna
 • pdf Nr_XLVI_503_2018.pdf - w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
 • pdf Nr_XLVI_504_2018.pdf - w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji UrządzeńWodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2019-2021
 • pdf Nr_XLVI_505_2018.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/110/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 11 października 2007 r.w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Opoczno
 • pdf Nr_XLVI_506_2018.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
 • pdf Nr_XLVI_507_2018.pdf - w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbyciew trybie bezprzetargowym
 • pdf Nr_XLVI_508_2018.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości do zasobumienia komunalnego
 • pdf Nr_XLVI_509_2018.pdf - w sprawie ustanowienia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Opoczno
 • pdf Nr_XLVI_510_2018.pdf - w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Opoczno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 • pdf Nr_XLVI_511_2018.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/415/2017 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17 Stycznia (po zmianie nazwy: Generała Kazimierza Bończy-Załęskiego), rzeką Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej

Protokoły

 • pdf Sesja_1.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 9 maja 2018 r.
 • pdf Sesja_2.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 kwietnia 2018 r.
 • pdf Sesja_3.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 19 kwietnia 2018 r.
 • pdf Komisja_1.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 kwietnia 2018 r.
 • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 18 kwietnia 2018 r.
 • pdf Komisja_3.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 19 kwietnia 2018 r.
 • pdf Komisja_4.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 19 kwietnia 2018 r.
 • pdf Komisja_5.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 kwietnia 2018 r.
 • pdf Komisja_6.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury w dniu 14 maja 2018 r.
 • pdf Komisja_7.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 15 maja 2018 r.
 • pdf Komisja_8.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 15 maja 2018 r.
 • pdf Komisja_9.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 16 maja 2018 r.
 • pdf Komisja_10.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 17 maja 2018 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2018-07-04 10:00 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2018-07-04 10:00 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-08 15:00 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk