Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XLVIII sesji w dniu 29.08.2018 roku

 • pdf Nr_XLVIII_512_2018.pdf - zmieniająca uchwałę nr XVI/149/08 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie
 • pdf Nr_XLVIII_513_2018.pdf - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych,którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
 • pdf Nr_XLVIII_514_2018.pdf - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi Powiatu Opoczyńskiego
 • pdf Nr_XLVIII_515_2018.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Opoczyńskiego
 • pdf Nr_XLVIII_516_2018.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018 - 2029
 • pdf Nr_XLVIII_517_2018.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018
 • pdf Nr_XLVIII_518_2018.pdf - w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2018"
 • pdf Nr_XLVIII_519_2018.pdf - w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opoczno na lata 2018 - 2021 z perspektywą do roku 2025"
 • pdf Nr_XLVIII_520_2018.pdf - w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
 • pdf Nr_XLVIII_521_2018.pdf - w sprawie Statutu Gminy Opoczno

Protokoły

 • pdf Sesja_1.pdf - Protokół Nr XLVI/18 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 29 czerwca 2018r.
 • pdf Sesja_2.pdf - Protokół Nr XLVII/18 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 1 sierpnia 2018r.
 • pdf Komisja_1.pdf - Protokół Nr 6/18 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 25 czerwca 2018r.
 • pdf Komisja_2.pdf - Protokół Nr 6/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 26 czerwca 2018r.
 • pdf Komisja_3.pdf - Protokół Nr 6/18 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 26 czerwca 2018r.
 • pdf komisja_4.pdf - Protokół Nr 6/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 27 czerwca 2018r.
 • pdf komisja_5.pdf - Protokół Nr 6/18 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 28 czerwca 2018r.
 • pdf komisja_6.pdf - Protokół Nr 7/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury w dniu 2 lipca 2018r.
 • pdf komisja_7.pdf - Protokół Nr 7/18 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 9 lipca 2018r.
 • pdf Komisja_8.pdf - Protokół Nr 7/18 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 10 lipca 2018r.
 • pdf Komisja_9.pdf - Protokół Nr 7/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 11 lipca 2018r.
 • pdf Komisja_10.pdf - Protokół Nr 7/18 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 19 lipca 2018r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2018-09-07 09:39 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2018-09-07 09:39 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2018-09-20 09:13 Osoba modyfikująca : Katarzyna Wiśniowska