Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XV sesji w dniu 5.02.2008 roku

  • pdf Nr_XV_137_07.pdf - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Opoczno na rok 2008
  • pdf Nr_XV_138_07.pdf - w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Opocznie
  • pdf Nr_XV_139_07.pdf - w sprawie Regulaminu uzupełniających wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Opocznie na kadencję 2008-2011
  • pdf Nr_XV_140_07.pdf - w sprawie uzupełniających wyborów na ławników do Sądu Rejonowego w Opocznie na lata 2008-2011
  • pdf Nr_XV_141_07.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/262/05 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opoczno
  • pdf Nr_XV_142_07.pdf - w sprawie utworzenia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  • pdf Nr_XV_143_07.pdf - w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Opoczno
  • pdf Nr_XV_144_07.pdf - w sprawie przyjęcia Programu współpracy organów Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008
  • pdf Nr_XV_145_07.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno
  • pdf Nr_XV_146_07.pdf - w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2008-02-13 14:55 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2008-02-13 14:55 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 10:17 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński