Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXII sesji w dniu 28.08.2020 roku

 • pdf Nr_XXII_233_2020.pdf - w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
 • pdf Nr_XXII_234_2020.pdf - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Opoczna wotum zaufania
 • pdf Nr_XXII_235_2020.pdf - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2019 rok
 • pdf Nr_XXII_236_2020.pdf - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna
 • pdf Nr_XXII_237_2020.pdf - zmieniająca uchwałę Nr XVIII/191/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Opoczyńskiego
 • pdf Nr_XXII_238_2020.pdf - w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020 - 2035
 • pdf Nr_XXII_239_2020.pdf - w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020
 • pdf Nr_XXII_240_2020.pdf - w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności wobec przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
 • pdf Nr_XXII_241_2020.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno
 • pdf Nr_XXII_242_2020.pdf - w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Opoczno na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych
 • pdf Nr_XXII_243_2020.pdf - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu
 • pdf Nr_XXII_244_2020.pdf - w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030
 • pdf Nr_XXII_245_2020.pdf - w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXII_246_2020.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie sołectwa Międzybórz
 • pdf Nr_XXII_247_2020.pdf - w sprawie zmian w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich
 • pdf Nr_XXII_248_2020.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi J.K. na działanie Burmistrza Opoczna w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Głosowania imienne

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół Nr XXII/2020 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 sierpnia 2020r.
 • pdf Komisja rewizyjna.pdf - Protokół Nr 6/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 14 lipca 2020 r.
 • pdf Komisja budżetowa.pdf - PROTOKÓŁ NR 7/2020z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 sierpnia 2020r.
 • pdf Komisja zdrowia.pdf - PROTOKÓŁ NR 7/2020z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 sierpnia 2020r.
 • pdf Komisja rolnictwa.pdf - PROTOKÓŁ NR 7/2020z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 sierpnia 2020r.
 • pdf Komisja rodziny.pdf - PROTOKÓŁ NR 7/2020z posiedzenia Komisji Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 sierpnia 2020r.
 • pdf Komisja komunalna.pdf - PROTOKÓŁ NR 7/2020z posiedzenia Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 sierpnia 2020r.
 • pdf Komisja skarg.pdf - PROTOKÓŁ Nr 4/2020z posiedzenia Komisji Skarg, wniosków i petycji w dniu 25 sierpnia 2020r.
 • pdf Komisja rewizyjna.pdf - PROTOKÓŁ Nr 7/2020z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 25 sierpnia 2020r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2020-08-31 13:25 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2020-08-31 13:25 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2021-08-09 12:03 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska