Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXV sesji w dniu 28.10.2016 roku

 • pdf Nr_XXV_289_2016.pdf - w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXV_290_2016.pdf - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno wroku 2017
 • pdf Nr_XXV_291_2016.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXV_292_2016.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXV_293_2016.pdf - w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/177/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2016
 • pdf Nr_XXV_294_2016.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016- 2029
 • pdf Nr_XXV_295_2016.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016
 • pdf Nr_XXV_296_2016.pdf - w sprawie powierzenia Burmistrzowi Opoczna uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie związanym z korzystaniem z cmentarzy komunalnych i urządzeń znajdujących się na cmentarzach komunalnych położonych przy ul. Rolnej i ul. Granicznej w Opocznie
 • pdf Nr_XXV_297_2016.pdf - w sprawie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Opocznie
 • pdf Nr_XXV_298_2016.pdf - w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014 - 2020
 • pdf Nr_XXV_299_2016.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie obszaru Podstrefy Opoczno-Januszewice Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXV_300_2016.pdf - w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: Partyzantów,Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXV_301_2016.pdf - w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektumiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka
 • pdf Nr_XXV_302_2016.pdf - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych położonychw rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka
 • pdf II_SA_Łd_123_18.pdf - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 22 marca 2018 r. II SA/Łd 123/18 Ograniczenie prawa własności nieruchomości a zasada równości i proporcjonalności przy wykonywaniu władztwa planistycznego.
 • pdf II_OSK_1700_18.pdf - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2019 r. II OSK 1700/18 Związanie rady gminy postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 • pdf Nr_XXV_303_2016.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
 • pdf Nr_XXV_304_2016.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
 • pdf Nr_XXV_305_2016.pdf - w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu,Handlu i Usług
 • pdf Nr_XXV_306_2016.pdf - w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
 • pdf Nr_XXV_307_2016.pdf - w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
 • pdf Nr_XXV_308_2016.pdf - w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
 • pdf Nr_XXV_309_2016.pdf - w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty,Kultury
 • pdf Nr_XXV_310_2016.pdf - w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 • pdf Nr_XXV_311_2016.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej

Protokoły

 • pdf Protokół_1.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opoczniew dniu 29 sierpnia 2016 r.
 • pdf Protokół_2.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opoczniew dniu 16 września 2016 r.
 • pdf Komisja_1.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej w dniu 27 czerwca 2016 r.
 • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej w dniu 5 lipca 2016 r.
 • pdf Komisja_3.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług w dniu 7 września 2016 r.
 • pdf Komisja_4.pdf - Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie oraz Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 24 sierpnia 2016 r.
 • pdf Komisja_5.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa w dniu 26 sierpnia 2016 r.
 • pdf Komisja_6.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury w dniu 26 sierpnia 2016 r.
 • pdf Komisja_7.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 25 sierpnia 2016 r.
 • pdf Komisja_8.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa w dniu 7 września 2016 r.
 • pdf Komisja_9.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 6 września 2016 r.
 • pdf Komisja_10.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej w dniu 21 września 2016 r.
 • pdf Komisja_11.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 8 września 2016 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2016-11-03 08:54 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2016-11-03 08:54 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-23 15:26 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk