Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXX sesji w dniu 28.03.2017 roku

 • pdf Nr_XXX_354_2017.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 - 2029
 • pdf Nr_XXX_355_2017.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017
 • pdf Nr_XXX_356_2017.pdf - w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 • pdf Nr_XXX_357_2017.pdf - w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowaniaprzedszkolnego prowadzonych przez Gminę Opoczno
 • pdf Nr_XXX_358_2017.pdf - w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez GminęOpoczno
 • pdf Nr_XXX_359_2017.pdf - w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna, określenia wysokości opłati sposobu ich pobierania
 • pdf Nr_XXX_360_2017.pdf - w sprawie sprostowania i ujednolicenia nazw ulic w Opocznie
 • pdf Nr_XXX_361_2017.pdf - zmieniająca uchwałę Nr XXII/228/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w Januszewicach
 • pdf Nr_XXX_362_2017.pdf - w sprawie powierzenia Burmistrzowi Opoczna uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresiezwiązanym z korzystaniem z cmentarzy komunalnych i urządzeń znajdujących się na cmentarzach komunalnych położonych przy ul. Rolnej i ul. Granicznej w Opocznie
 • pdf Nr_XXX_363_2017.pdf - w sprawie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Opocznie
 • pdf Nr_XXX_364_2017.pdf - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest GminaOpoczno oraz warunków i zasad korzystania z nich
 • pdf Nr_XXX_365_2017.pdf - w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2017

Protokoły

 • pdf Sesja_1.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 20 stycznia 2017 r.
 • pdf Sesja_2.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 17 lutego 2017 r.
 • pdf Komisja_1.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kulturyz dnia 18 stycznia 2017 r.
 • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznejz dnia 18 stycznia 2017 r.
 • pdf Komisja_3.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 16 stycznia 2017 r.
 • pdf Komisja_4.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 17 stycznia 2017 r.
 • pdf Komisja_5.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 17 stycznia 2017 r.
 • pdf Komisja_6.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 8 lutego 2017 r.
 • pdf Komisja_7.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 3 lutego 2017 r.
 • pdf Komisja_8.pdf - Protokół z łączonego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa,Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu, Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 14 lutego 2017 r.
 • pdf Komisja_9.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury w dniu 1 lutego 2017 r.
 • pdf Komisja_10.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej w dniu 2 lutego 2017 r.
 • pdf Komisja_11.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 7 lutego 2017 r.
 • pdf Komisja_12.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kulturyw dniu 14.02.2017 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2017-03-30 11:29 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2017-03-30 11:29 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2017-09-26 11:19 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński