Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXXIX sesji w dniu 28.12.2017 roku

 • pdf Nr_XXXIX_441_2017.pdf - w sprawie przystąpienia do procedury podziału Gminy Opoczno na gminę miejską i wiejską oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
 • pdf PNIK-1.4131.48.2018.pdf - Rozstrzygnięcie nadzorcze uchwały Nr XXXIX/441/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do procedury podziału Gminy Opoczno na gminę miejską i wiejską oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
 • pdf Nr_XXXIX_442_2017.pdf - w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia, OpiekiSpołecznej, Oświaty, Kultury
 • pdf Nr_XXXIX_443_2017.pdf - w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, GospodarkiŻywnościowej i Spraw Samorządu
 • pdf Nr_XXXIX_444_2017.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/320/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego
 • pdf Nr_XXXIX_445_2017.pdf - w sprawie powierzenia prowadzenia zadania własnego Gminy Opocznodotyczącego administrowania targowiskami miejskimi w Opocznie
 • pdf Nr_XXXIX_446_2017.pdf - w sprawie nadania nazwy ulicy przebiegającej na południe od Szpitala Powiatowego w Opocznie
 • pdf Nr_XXXIX_447_2017.pdf - w sprawie nadania nazwy ulicy przebiegającej wzdłuż wschodniej strony osiedla kolejowego
 • pdf Nr_XXXIX_448_2017.pdf - w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Świerkowej
 • pdf Nr_XXXIX_449_2017.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 - 2029
 • pdf Nr_XXXIX_450_2017.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017
 • pdf Nr_XXXIX_451_2017.pdf - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innychform wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobraniai wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
 • pdf Nr_XXXIX_452_2017.pdf - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest GminaOpoczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 • pdf Nr_XXXIX_453_2017.pdf - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • pdf Nr_XXXIX_454_2017.pdf - w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
 • pdf Nr_XXXIX_455_2017.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2018
 • pdf Nr_XXXIX_456_2017.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2018
 • pdf Nr_XXXIX_457_2017.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej,Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2018
 • pdf Nr_XXXIX_458_2017.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2018
 • pdf Nr_XXXIX_459_2017.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, GospodarkiŻywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2018
 • pdf Nr_XXXIX_460_2017.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2018
 • pdf Nr_XXXIX_461_2017.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2018

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 listopada 2017 r.
 • pdf Komisja_1.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 20 listopada 2017 r.
 • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 20 listopada 2017 r.
 • pdf Komisja_3.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznejz dnia 21 listopada 2017 r.
 • pdf Komisja_4.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kulturyz dnia 21 listopada 2017 r.
 • pdf Komisja_5.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 23 listopada 2017 r.
 • pdf Komisja_6.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 7 grudnia 2017 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2018-01-02 11:41 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2018-01-02 11:41 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-14 10:54 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński