Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXXVI sesji w dniu 10.11.2013 roku

 • pdf Nr_XXXVI_353_13.pdf - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2014 rok
 • pdf Nr_XXXVI_354_13.pdf - w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
 • pdf Nr_XXXVI_355_13.pdf - w sprawie przejęcia od Powiatu opoczyńskiego zadania z zakresu zarządzania fragmentem drogi powiatowej nr 3109E Drzewica-Wola Załężna w miejscowości Libiszów w zakresie chodnika i zjazdów
 • pdf Nr_XXXVI_356_13.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/338/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej Nr 107494E, ul. Włodzimierz Perzyńskiego w Opocznie na odcinku od ul. Inowłodzkiej /nowy ślad/ do Placu Kilińskiego w Opocznie
 • pdf Nr_XXXVI_357_13.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013
 • pdf Nr_XXXVI_358_13.pdf - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2014
 • pdf Nr_XXXVI_359_13.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • pdf Nr_XXXVI_360_13.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych
 • pdf Nr_XXXVI_361_13.pdf - w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Muzeum Regionalnego w Opocznie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_XXXVI_362_13.pdf - w sprawie powierzenia prowadzenia zadania własnego Gminy Opoczno dotyczącego oświetlenia ulic, placów dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy
 • pdf Nr_XXXVI_363_13.pdf - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, publicznych przedszkoli oraz osób prowadzących publiczne inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
 • pdf NR_XXXVI_364_13.pdf - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Protokoły

 • pdf Protokół.pdf - Protokół z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Komisja_1.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury oraz Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
 • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
 • pdf Komisja_3.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2013-11-20 09:17 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2013-11-20 09:17 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-14 21:43 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz