Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXXVIII sesji w dniu 24.03.2010 roku

 • pdf Nr_XXXVIII_334_10.pdf - w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osoedlu Milenijnym z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXXVIII_335_10.pdf - w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym
 • pdf Nr_XXXVIII_336_10.pdf - w sprawie ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej Zielone Światło w Opocznie
 • pdf Nr_XXXVIII_337_10.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy
 • pdf Nr_XXXVIII_338_10.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/173/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Opoczno na lata 2007-2013
 • pdf Nr_XXXVIII_339_10.pdf - w sprawie zatwierdzenia projektu Letnie warsztaty integracyjno-edukacyjne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • pdf Nr_XXXVIII_340_10.pdf - w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu Krytej Pływalni Opoczyńska Fala w Opocznie
 • pdf Nr_XXXVIII_341_10.pdf - w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego Gminy Opoczno - Kryta Pływalnia Opoczyńska Fala
 • pdf Nr_XXXVIII_342_10.pdf - w sprawie przekazania środków finansowych dla policji
 • pdf Nr_XXXVIII_343_10.pdf - w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Województwie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Krasickiego i Szkolnej do rzeki Wąglanki w Opocznie
 • pdf Nr_XXXVIII_344_10.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2010
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2010-03-31 12:45 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2010-03-31 12:45 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-14 18:28 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński