Urząd Miejski w Opocznie

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024 – 2027

W związku z upływem kadencji ławników w bieżącym roku i potrzebą wybrania nowych ławników na kadencję 2024-2027 podaje się do wiadomości liczbę ławników w celu dokonania ich wyboru najpóźniej w październiku 2023r. przez Radę Miejską w Opocznie:

 1. Do Sądu Rejonowego w Opocznie

OGÓŁEM: 8 osób.

 1. Do sądu pracy w Tomaszowie Maz.:  2 osoby.
 1. Do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

w tym do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: ------

Zgodnie z art. 158 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2.  jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Zgodnie z art. 159 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Zgodnie z art. 162 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych kandydatów na ławników mogą zgłaszać: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych), oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023r.

Zgłoszenia kandydatów do Rady Miejskiej w Opocznie, które wpłyną po upływie w/w terminu lub niespełniające wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.

Zgodnie z art. 162 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie

o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 1. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,

a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

 1. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 2. dwa zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Ponadto do karty zgłoszenia należy dołączyć:

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa,

- imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa 50 obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata i zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat  na ławnika.

Najpóźniej w październiku 2023r. Rada Miejska dokonuje wyboru ławników.

Druki:

- karta zgłoszenia,

- dwa oświadczenia kandydata,

- druk do listy osób udzielających poparcia,

udostępnia się nieodpłatnie w Urzędzie Miejskim w Opocznie w Biurze Rady Miejskiej, ul. Staromiejska 6. Są one również udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie w zakładce Wybory Ławników na kadencję 2024 – 2027.

Informacje związane z wyborami  ławników udzielane są w Biurze Rady Miejskiej /pokój nr G5, budynek główny Urzędu/, ul. Staromiejska 6 i pod numerem tel.: 44/786-01-09.

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2023-05-10 07:43 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2023-05-10 07:43 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2024-03-12 11:05 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk