Urząd Miejski w Opocznie

Zgromadzenie publiczne

Urząd Miejski w Opocznie informuje, że w dniu 1 marca br., na terenie Zalewu Opoczyńskiego w  godzinach 9 00 – 14 00  odbędzie się zgromadzenie publiczne, którego celem będzie kultywowanie pamięci o żołnierzach wyklętych oraz krzewienie patriotycznych zachowań i pożądanych postaw społeczności lokalnej ,szczególnie dzieci i młodzieży, poprzez aktywność fizyczną. Zgromadzenie publiczne zorganizowane przez Fundację ,,Dar dla Potrzebujących”.

 • pdf Uchwała.pdf - Urząd Miejski przypomina, iż obowiązuje Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz sposobu jej poboru.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 • pdf Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego"

NetWorkS! Sp. z o.o. - Laboratorium Badań Środowiskowych

 • pdf Informacja.pdf - Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych

Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych

INWENTARYZACJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY OPOCZNO

Szanowni Mieszkańcy, 

Informuje, że w związku z wykonaniem obowiązku prowadzenia dokładnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z art.3 ust. 3 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) prowadzona jest przez Gminę Opoczno obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa, jako mieszkańców – właścicieli nieruchomości z terenu gminy Opoczno, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Urzędu Miejskiego
w Opocznie w terminie do 10 października 2023 roku.

Druki zgłoszenia dostępne są:

 • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opocznie przy ul. Staromiejskiej 6 w Biurze Podawczym (budynek po dawnej Straży Miejskiej), w Wydziale Ochrony Środowiska, w budynku B, w pokoju nr 2, lub 
 • u sołtysów, lub
 • poniżej.

Zgłoszenie

Wypełnione druki prosimy składać:

 • w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Opocznie, budynek B, pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu, lub
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Opocznie,
  ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, lub
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP).

Obowiązki właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt. 2, 3a, 3b oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

 • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
 •  lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych,
 • pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Jednocześnie przypominamy, że do obowiązków właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 6 ust 1 z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę, posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Należy zatem pamiętać o zawarciu umowy na wywóz ścieków oraz posiadać rachunki potwierdzające regularność i ilość wywozu zgodny z Regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Opoczno.

Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informujemy, że w przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, pracownicy Urzędu Miejskiego w Opocznie sukcesywnie będą przeprowadzać kontrole zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opoczno.

Kontrola będzie obejmowała zakres:

 • wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach,
 • umów zawartych przez właścicieli na wywóz ścieków  w przypadku  zbiorników bezodpływowych lub wywóz osadów ściekowych w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • częstotliwości opróżniania szamb i oczyszczalni przydomowych,
 • protokołów szczelności szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków
  (w uzasadnionych przypadkach w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników),
 • liczbę właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe oraz liczbę osób zameldowanych w nieruchomości.

Zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach – Burmistrz Opoczna sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy. Do kontroli, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r.  poz. 2556 ze zm.).

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Ponadto zgodnie z art. 363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – Burmistrz Opoczna może, w drodze decyzji nakazać osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do:

 • ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;
 • przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

PAMIĘTAJ – zawsze żądaj od przedsiębiorcy rachunku.

Masz wtedy pewność, że ścieki trafią na oczyszczalnię, a w razie kontroli unikniesz kar.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielenie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Szczegółowych informacji udziela:
Wydział Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Opocznie
ul. Staromiejska 6
budynek B, pokój nr 2
Osoby do kontaktu: Anna Małecka-Telus – tel.  44 786 01 92,

Za brak  umów i dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych (rachunki, faktury) na właściciela nieruchomości może zostać nałożona grzywna w postaci mandatu karnego lub może zostać skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego
w Opocznie.

 • pdf Zgłoszenie.pdf - Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opoczno

Informacja o pomiarach PEM dla stacji bazowej BT31222_OPOCZNO_KNS_ (2023-07-26)

Nadleśnictwo Smardzewice

 • pdf ZG1.2280.37.2023.pdf - Ogłoszenie Nadleśnictwa Smardzewice o chęci zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Konkurs "Rolnik Gminy Opoczno 2023"

Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno

 • pdf obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Dąbrówka, gm. Sławno i Kolonia Ziębów, gm. Opoczno dla inwestycji obejmującej budowę oświetlenia ulicznego(10.03.2023r.).
 • pdf BOŚiR.6733.3.2023.SL.pdf - Wójt Gminy Sławno zawiadamia, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Dąbrówka, gm. Sławno i Kolonia Ziębów, gm. Opoczno dla inwestycji obejmującej budowę oświetlenia ulicznego (03.04.2023 r.)
 • pdf BOŚiR.6733.3.2023.SL (2).pdf - Wójt Gminy Sławno zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Dąbrówka, gm. Sławno i Kolonia Ziębów, gm. Opoczno dla inwestycji obejmującej budowę oświetlenia ulicznego(24.04.2023 r.).

Ogłoszenie o naborze

 • pdf ogłoszenie podejmowanie 1_2023.pdf - Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

 • pdf Ogłoszenie.pdf - Polska-Opoczno: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2022/S 211-609205 (Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:609205-2022:TEXT:PL:HTML)

Konkurs "Rolnik Gminy Opoczno w roku 2022 r.

 • pdf Regulamin.pdf - Regulamin konkursu - Rolnik Gminy Opoczno w roku 2022

Zgromadzenie publiczne

Urząd Miejski w Opocznie informuje, że w dniu 23 września 2022 r. w godzinach 12 30 – 18 30 odbędzie się zgromadzenie publiczne dot. kultywowania tradycji rodzinnych. Zebranie rozpocznie się mszą świętą w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Opocznie o godzinie 12 30 , następnie odbędzie się Marsz dla Życia i Rodziny ulicami: Westerplatte oraz Marii Curie – Skłodowskiej do placu za budynkiem Miejskiego Domu Kultury w Opocznie. Przewidywany czas zakończenia 18 30.

Obywatele Ukrainy

 • pdf Karta.pdf - Karta osoby przyjętej do zakwaterowania
 • pdf Wniosek.pdf - wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Nabór wniosków o przyznanie dotacji spółek wodnych na rok 2022

Zgromadzenie publiczne

Urząd Miejski w Opocznie informuje, że w dniu 6 marca br na Placu Kilińskiego (Pomnik Wdzięczności), teren wokół Zalewu Opoczyńskiego w  godzinach 11,00 – 15,00  odbędzie się zgromadzenie publiczne, którego celem będzie kultywowanie pamięci o żołnierzach wyklętych oraz krzewienie patriotycznych zachowań – bieg „Tropem Wilczym”.

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Smardzewice, Nadleśnictwo Opoczno

 • pdf ZG1.2280.5.2022.pdf - Nadleśnictwo Smardzewice informuje o chęci zakupu lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Smardzewice.
 • pdf ZG.2280.5.2022.AG.pdf - Nadleśnictwo Opoczno informuje o chęci zakupu lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Zgromadzenie publiczne

Urząd Miejski w Opocznie informuje, że dnia 19 grudnia w Zespole Szkół Powiatowych im. S. Staszica ul. Kossaka 1, 26 – 300 Opoczno w  godzinach 13:00 – 20:00  odbędzie się zgromadzenie publiczne, zwołane w celu przeprowadzenia uroczystego VIII Opoczyńskiego Spotkania Wigilijnego. Organizatorem zgromadzenia publicznego jest Fundacja „Dar dla Potrzebujących” w Mroczkowie Gościnnym, a przewodniczącym zgromadzenia jest Pani Joanna Duda.

Konkurs "Rolnik Gminy Opoczno w roku 2021 r."

Nabór wnisków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na rok 2021

Burmistrz Opoczna ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji na terenie Gminy Opoczno

 • pdf Nabór.pdf - Nabór wniosków
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wniosek.docx - Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Sprawozdanie.docx - Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Uchwała.docx - Uchwała XXI/228/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia lipiec 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Obwieszczenia Marszałka Województwa Łódzkiego

 • pdf Obwieszczenie MWŁ.pdf - Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii

Informacja - Koło Łowieckie BAŻANT

 • pdf Informacja.pdf - Informacja o planowym terminie polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021

Urząd Miejski w Opocznie informuje, że dnia 12 września (sobota) w parku w Mroczkowie Gościnnym w  godzinach 15:00 – 20:00  odbędzie się zgromadzenie publiczne, którego celem będzie upowszechnienie i promowanie idei rodzinnej pieczy zastępczej, integracja środowiska zastępczego oraz podziękowanie rodzinom zastępczym za trud i zaangażowanie w wychowanie dzieci. Organizatorem zgromadzenia publicznego jest Fundacja „Dar dla Potrzebujących” w Mroczkowie Gościnnym, a przewodniczącym zgromadzenia jest Pani Joanna Duda.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie

 • pdf Nr 37/SHŚr-HK/2020.pdf - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 37/SHŚr-HK/2020 - wodociąg publiczny Opoczno
 • pdf Nr 38/SHŚr-HK/2020.pdf - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 38/SHŚr-HK/2020 - wodociąg publiczny Opoczno
 • pdf Nr 40/SHŚr-HK/2020.pdf - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 40/SHŚr-HK/2020 - wodociąg publiczny Januszewice
 • pdf Nr 41/SHŚr-HK/2020.pdf - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 41/SHŚr-HK/2020 - wodociąg publiczny Kraśnica
 • pdf Nr 14/SHŚr-HK/2021.pdf - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 14/SHŚr-HK/2021 wodociąg publiczny Kraśnica
 • pdf Nr 15/SHŚr-HK/2021.pdf - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 15/SHŚr-HK/2021 wodociąg publiczny Kraśnica
 • pdf Nr 16/SHŚr-HK/2021.pdf - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 16/SHŚr-HK/2021 wodociąg publiczny Januszewice
 • pdf Nr 17/SHŚr-HK/2021.pdf - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 17/SHŚr-HK/2021 wodociąg publiczny Januszewice
 • pdf Nr 18/SHŚr-HK/2021.pdf - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 18/SHŚr-HK/2021 wodociąg publiczny Opoczno
 • pdf Nr 19/SHŚr-HK/2021.pdf - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 19/SHŚr-HK/2021 wodociąg publiczny Opoczno
 • pdf WA.ZUZ.3.4210.1340.2020.IM.pdf - 24.09.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie pod dnem rzeki Drzewiczki
 • pdf WA.ZUZ.3.4210.933.2020.IM.pdf - 18.08.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
 • pdf WA.ZUZ.3.4211.1304.2020.IM.pdf - 18.08.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o potwierdzeniu przejęcia przez Wnioskodawcę prawi obowiązków wynikających z decyzji Starosty Opoczyńskiego z dnia 25.01.2008 r.
 • pdf WA.ZUZ.3.4210.934.2020.IM.pdf - 31.07.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

 • pdf PGW WP zawiadomienie.pdf - Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na pozwolenie wodnoprawne.
 • pdf Projekt uchwały.pdf - Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza, że udostępnia społeczeństwu projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej
 • pdf WA.ZUZ.3.421. 1052.2019.pdf - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych oraz na usługi wodne

Informacja dla przedsiębiorców ubiegających się o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika – ucznia. [4.12.2019 r.]

 • pdf Informacja.pdf - Informacja dla przedsiębiorców ubiegających się o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika – ucznia. [4.12.2019 r.]

Ogłoszenie

 • pdf Rol.5535.2.2019.pdf - 24.07.2019 r. - Ogłoszenie Burmistrza Opoczna dotyczące przedłużenia procedur związanych z szacowaniem strat w gospodarstwach rolnych

Obwieszczenie

 • pdf WA.RUZ.421.114.2019.MJ - 28.05.2019 r. - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Informacja

 • pdf WA.RUZ.421.114.2019.MJ - 28.05.2019 r. - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Informacja

Ogłoszenie

 • pdf Ogłoszenie.pdf - Ogłoszenie z dnia 24 stycznia 2019 roku (Sąd Rejonowy w Opocznie, I Wydział Cywilny, Sygn. akt I Ns 595/18)

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

 • pdf Informacja.pdf - Informacja dotycząca opłaty retencyjnej
 • pdf Oświadczenie.pdf - Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej
 • pdf Stanowisko.pdf - Stanowisko Wód Polskich dot zmniejszenia naturalnej retencji

Ogłoszenie

 • pdf Ogłoszenie.pdf - Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Opoczyńskiego

 • pdf Pomoc prawna.pdf - Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Informacja

 • pdf Informacja.pdf - 11.01.2019 r. - Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim

Zawiadomienie

 • pdf WA.ZUZ.3.421.839.2019.IM.pdf - 07.11.2019 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 • pdf WA.ZUZ.3.421.735.2019.IM.pdf - 05.11.2019 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 • WA.ZUZ.3.421.151.2019.IM.pdf - 05.08.2019 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 • pdf WA.ZUZ.3.421.151.2019.IM.pdf - 18.06.2019 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 • pdf WA.ZUZ.3.421.200.2019.MS.pdf - 19.04.2019 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego - zbiornika retencyjno-rozsączającego
 • pdf WA.ZUZ.3.421.107.2019.DM.pdf - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb. z dnia 02.01.2019 r. znak: WA ZUZ.421.880..2018DM
 • pdf WA.ZUZ.3.421.1019.2018.2019.IM.pdf - 15.03.2019 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia na terenie szkółki leśnej w m. Bukowiec Opoczyński działka o nr ewid. 913, gmina Opoczno, powiat opoczyński.
 • pdf WA.ZUZ.3.421.981.2018.DŁ.pdf - 12.02.2019 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
 • pdf WA.ZUZ.3.421.887.2018.MS.pdf - 21.12.2018 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu wód opadowych i roztopowych 0 160 mm na działce 911/2 w obr. Ogonowice
 • pdf WA.ZUZ.3.424.186.2018.IK_IM.pdf - 12.12.2018 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o potwierdzeniu przejęcia przez następce prawnego spółki.
 • pdf WA.ZUZ.3.421.880.2018.DM.pdf - 10.12.2018 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu komunikacyjnego

Informacja - Budowa Kanalizacji deszczowej w ul. Piotrkowskiej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Krasickiego w Opocznie

Obwieszczenie

Informacja

 • pdf Informacja.pdf - Informacja z dn. 19.06.2018 r. o konieczności ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Informacja

 • pdf Informacja.pdf - Informacja z dn. 30.11.2017 r. w związku z płatnościami za czynsz dzierżawy

Ogłoszenie

 • pdf Ogłoszenie - 16.08.2017.pdf - W związku z Opracowaniem uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gmin: Opoczno i Poświętne Urząd Miejski w Opocznie w załączeniu przedstawia pismo nr SP/2017/08/007 Spółki LAS- R Sp. Z o. o. ul. Snycerska 34/13 30-817 Kraków dot. realizacji w/w zadania

Otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie usług medyczno – opiekuńczych

Informacja dotycząca odbudowy zalewu

 • pdf Zalew.pdf [900 KB] - Renowacja i odbudowa zalewu w Opocznie przy ul. 17-go Stycznia
 • pdf Zalew_info.pdf [40 KB] - Informacja na temat renowacji i odbudowy zalewu wraz z modernizacją jazu ul. 17-go Stycznia w Opocznie
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2008-09-02 16:32 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2008-09-02 16:32 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-29 07:41 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński