Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXVIII sesji w dniu 25.03.2013 roku

 • Nr_XXVIII_280_13.pdf - w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem madnatu
 • Nr_XXVIII_281_13.pdf - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasad jego przyznawania i wypłacania
 • Nr_XXVIII_282_13.pdf - w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie
 • Nr_XXVIII_283_13.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/127/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy Opoczno - Kryta Pływalnia Opoczyńska Fala
 • Nr_XXVIII_284_13.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013-2029
 • Nr_XXVIII_285_13.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013
 • Nr_XXVIII_286_13.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie
 • Nr_XXVIII_287_13.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/10 z dnia 17 grudnia 2010 r. zmienionej uchwałą Nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2011 r. oraz uchwałą XXV/227/12 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przedmiotu działania i ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • Nr_XXVIII_288_13.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierz Podlewskich z dnia 31 stycznia 2013 roku
 • Nr_XXVIII_289_13.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 5 lutego 2013 roku
 • Nr_XXVIII_290_13.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 12 lutego 2013 roku
 • Nr_XXVIII_291_13.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców budynku przy ul. Limanowskiego 34 w Opocznie
 • Nr_XXVIII_292_13.pdf - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik
 • Nr_XXVIII_293_13.pdf - w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno
 • Nr_XXVIII_294_13.pdf - w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Nr_XXVIII_295_13.pdf - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opoczno
 • Nr_XXVIII_296_13.pdf - w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2013
 • Nr_XXVIII_297_13.pdf - zmieniająca uchwałę Nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Opocznie

Protokoły

Protokoły

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2013-04-03 11:25 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2013-04-03 11:25 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-19 14:31 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński