Urząd Miejski w Opocznie

Obwieszczenia 2023

 • pdf POŚK.R.6220.1.2023.pdf - Obwieszczenie Wójta Gminy Żarnów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno - Żarnów"(06.04.2023 r.)
 • pdf POŚK.R.6220.1.2023 (2).pdf - Obwieszczenie Wójta Gminy Żarnów o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu(16.06.2023 r.)

Obwieszczenia 2022 r

 • pdf WOOŚ.420.7.2020.AZi.99.pdf - Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 24 sierpnia 2022 r. dotyczy przedsięwzięcia pn: "Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 kmh"(31.08.2022 r.)
 • pdf WOOŚ.420.7.2020.AZi.100.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 24 sierpnia 2022 r. dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h"(31.08.2022 r.)
 • pdf DOOŚ-WDŚZOO.420.78.2021.KN.13.pdf - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o odmowie przeprowadzenia dowodów w postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 25 października 2021 r., znak: WOOŚ-II.420.437.2019.MBR.34, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku granica województwa łódzkiego-węzeł Radom Południe(bez węzła) według wariantu inwestycyjnego(W2).(09.09.2022 r.)
 • pdf WOOŚ.420.7.2020.AZi.102.pdf - 03.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 7września 2022 r. dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h"(14.09.2022 r.)
 • pdf ŚRIII.7222.152.2021.AW.pdf - Marszałek Województwa Łódzkiego prowadzi na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanej w miejscowości Różanna, gm. Opoczno(26.09.2022 r.)
 • pdf WOOŚ.420.7.2020.AZi.111.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28 października 2022 r. dotyczące wydania decyzji Nr 25/2022, znak: WOOŚ.420.7.2020.AZi.110, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h".(03.11.2022 r.)
 • pdf ŚRIII.7222.152.2021.AW (2).pdf - Marszałek Województwa Łódzkiego wydał w dniu decyzję w sprawie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowane w miejscowości Różanna, gm. Opoczno

OBWIESZCZENIA 2018

 • pdf Obwieszczenie.9.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 4 grudnia 2018 roku znak GKMiOŚ.6220.27.Ob.2018 o wydaniu decyzji środowiskowej znak GKMiOŚ.6220.27.DNOOŚ.2018 z dnia 27 listopada 2018 roku stwierdzającą brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na częściach działek nr 544, 547,550 położonych w obrębie 0013 Kolonia Kruszewiec, gmina Opoczno.
 • pdf Obwieszczenie.8.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 19 listopada 2018 roku znak GKMiOŚ.6220.17.Ob.2018 o wydaniu decyzji środowiskowej znak GKMiOŚ.6220.27.DNOOŚ.2018 z dnia 23 października 2018 roku stwierdzającą brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji metodą odkrywkową kopaliny ze złoża "KARWICE XIV", położonego w rejonie miejscowości Karwice, gmina Opoczno, powiat opoczyński.
 • pdf Obwieszczenie.7.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 5 października 2018 roku znak GKMiOŚ.6220.5.Ob.2018 o wydaniu z dnia 4 października 2018 roku decyzji znak GKMiOŚ.6220.5.DNOOŚ.2018 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów w procesie kruszenia na działce nr ewid. 1301 w miejscowości Janów Karwicki, gmina Opoczno.
 • pdf Obwieszczenie.6.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 20 czerwca 2018 roku znak GKMiOŚ.6220.13.Ob.2018 o wydaniu decyzji w dniu 18 czerwca 2018 roku decyzji znak GKMiOŚ.6220.13.DNOOŚ.2018 stwierdzającą brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowaniu Instalacji do nanoszenia powłok malarskich – zamontowaniu kabiny malarskiej w istniejącej hali budynku (H4) oraz posadowieniu zbiornika na olej opałowy do nagrzewania kabiny lakierniczej, w Zakładzie Napraw Taboru zlokalizowanego na działkach nr ewid. 2648/4 obręb Libiszów oraz 991/15 obręb Kruszewiec, gmina Opoczno.
 • pdf Obwieszczenie.5.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 19 czerwca 2018 roku znak GKMiOŚ.6220.9.Ob.2018 o wydaniu decyzji w dniu 4 czerwca 2018 roku decyzji znak GKMiOŚ.6220.9.DNOOŚ.2018 stwierdzającą brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie tokarki specjalnej UBB 112/2 N w hali nr III Zakładu Napraw Taboru w Kruszewcu na działkach 991/5 obręb Kruszewiec oraz 2648/4 obręb Libiszów, gmina Opoczno.
 • pdf Obieszczenie.4.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 7 maja 2018 roku znak GKMiOŚ.6220.44.Ob.2017 o wydaniu decyzji w dniu 19 kwietnia 2018 roku decyzji znak GKMiOŚ.6220.44.DU.2017 umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Zakładu Napraw Taboru Kolejowego w Libiszowie etap III – budowa hali napraw zestawów kołowych i wózków oraz budynku warsztatowo–socjalno-administracyjno-diagnostycznego wraz z przebudową i rozbudową istniejącego układu torowego i zewnętrznej i wewnętrznej infrastruktury technicznej na działkach ew. nr. 267/3, 2647/4 obręb Libiszów w miejscowości Libiszów, gmina Opoczno.
 • pdf Obieszczenie.3.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 16 kwietnia 2018 roku znak GKMiOŚ.6220.38.Ob.2017 o wydaniu w dniu 8 marca 2018 roku decyzji znak GKMiOŚ.6220.38.DNOOŚ.2017 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowaniu Instalacji do nanoszenia powłok malarskich – zamontowaniu kabiny malarskiej w istniejącej hali budynku (B-3) oraz składającej się z dwóch części kabiny przygotowawczej. Dodatkowo dostosowaniu pod procesy malowania ulegną pomieszczenia pomocnicze w sąsiedztwie kabin, oraz posadowieniu zbiorników na olej opałowy do nagrzewania kabiny lakierniczej i przygotowawczej,
 • pdf Obwieszczenie.2.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 7 maja 2018 roku znak GKMiOŚ.6220.35.Ob.2017 o wydaniu w dniu 18 kwietnia 2018 roku decyzji znak GKMiOŚ.6220.35.DNOOŚ.2017 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Kraszków” zlokalizowanej na działce nr ewid. 507 w obrębie Kraszków, gmina Opoczno.
 • pdf Obwieszczenie.1.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 16 kwietnia 2018 roku znak GKMiOŚ.6220.38.Ob.2017 o wydaniu w dniu 8 marca 2018r. decyzji znak GKMiOŚ.6220.38.DNOOŚ.2017 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowaniu Instalacji do nanoszenia powłok malarskich – zamontowaniu kabiny malarskiej w istniejącej hali budynku (B-3) oraz składającej się z dwóch części kabiny przygotowawczej. Dodatkowo dostosowaniu pod procesy malowania ulegną pomieszczenia pomocnicze w sąsiedztwie kabin, posadowieniu zbiorników na olej opałowy do nagrzewania kabiny lakierniczej i przygotowawczej w Zakładzie Napraw Taboru w Kruszewu.

OBWIESZCZENIA 2017

 • pdf Obwieszczenie.5.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 20 grudnia 2017r. informujące o wydaniu decyzji znak GKMiOŚ.6220.32.DOOŚ.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach określającej warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu mechaniki pojazdowej zlokalizowanego na działkach nr ewid. 15/1 i 15/2 w miejscowości Zameczek, gmina Opoczno o stację paliw oraz stację gazu płynnego LPG zlokalizowaną na działce nr ewid. 15/2.
 • pdf Obwieszczenie.4.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna GKMiOŚ.6220.27.Ob.2016 z dnia 23 października 2017r. informujące o wydaniu decyzji znak GKMiOŚ.6220.27.DOOŚ.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach określającej warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na częściowej przebudowie i rozbudowie zakładu produkcyjnego branży metalowej o halę produkcyjno-magazynową z wydziałem malarni proszkowej i cynkowni realizowanych na działkach nr ewid. 608/23, 608/24, 608/26, 608/4, 608/7 w obrębie 23 miasta Opoczno.
 • pdf Obieszczenie.3.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna GKMiOŚ.6220.18.Ob.2017 z dnia 10.10.2017r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie stacji paliw gazu płynnego o stacjonarną stację paliw płynnych z budynkiem obsługi stacji i niezbędnymi urządzeniami budowlanymi” przy ul. Piotrkowskiej 195/197 na działkach nr ewid. 25, 26/26, 26/29 obręb 11 Opoczno-miasto oraz budowie dwóch zjazdów z drogi na terenie PKP działka nr ewid. 6/14 obręb 11 gmina Opoczno.
 • pdf Obwieszczenie.2.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna GKMiOŚ.6220.8.Ob.2017 z dnia 21.09.2017r. w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku zakładu przetwórstwa mięsnego na działkach ewid. nr 31, 32, 33, 34, 35, 36, obręb 0004 Opoczno oraz działkach 374/4, 374/5, 374/11, 375/1, 375/2, 375/4, 375/6, 376/3, 376/5, 376/7, 377/1 obręb 0026 Sobawiny gmina Opoczno.
 • pdf Obwieszczenie.1.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna GKMiOŚ.6220.27.Ob.2016 z dnia 30.08.2017r. w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na częściowej przebudowie i rozbudowie zakładu produkcyjnego branży metalowej o halę produkcyjno-magazynową z wydziałem malarni proszkowej i cynkowni realizowanych na działkach nr ewid. 608/23, 608/24, 608/26, 608/4, 608/7 w obrębie 23 miasta Opoczno "

OBWIESZCZENIA - 2016

 • pdf Zawiadomienie.2.pdf - Zawiadomienie Burmistrza Opoczna z dnia 9.01.2017r. o wydaniu decyzji znak GKMiOŚ.6220.18.DNOOŚ.2016 z dnia 4 stycznia 2017r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:Rozbudowa istniejącego zakładu napraw taboru kolejowego w Libiszowie Etap II: Rozbudowa istniejącej hali napraw i hali remontowej w ciągu technologicznym z przebudową istniejącego układu torowego oraz rozbudową istniejącego budynku administracyjno-socjalnego na działce ew. nr 2647/3 obręb 0015 Libiszów w miejscowości Libiszów.
 • pdf Obwieszczenie.8.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 20.12.2016r. informujące,że zebrano wystarczające dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:Rozbudowa istniejącego zakładu napraw taboru kolejowego w Libiszowie Etap II: Rozbudowa istniejącej hali napraw i hali remontowej w ciągu technologicznym z przebudową istniejącego układu torowego oraz rozbudową istniejącego budynku administracyjno-socjalnego na działce ew. nr 2647/3 obręb 0015 Libiszów w miejscowości Libiszów.
 • pdf Zwiadomienie.1.pdf - Zawiadomienie Burmistrza Opoczna z dnia 9.12.2016r. informujące,że wydane zostało postanowienie o znaku GKMiOŚ.6220.18.PN.2016 z dnia 8 grudnia 2016r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:Rozbudowa istniejącego zakładu napraw taboru kolejowego w Libiszowie Etap II: Rozbudowa istniejącej hali napraw i hali remontowej w ciągu technologicznym z przebudową istniejącego układu torowego oraz rozbudową istniejącego budynku administracyjno-socjalnego na działce ew. nr 2647/3 obręb 0015 Libiszów w miejscowości Libiszów.
 • pdf Obwieszczenie.7.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 07.12.2016r. znak GKMiOŚ.6220.16.Ob.2016 informujące, że decyzją z dnia 28 listopada 2016r. znak GKMiOŚ.6220.16.DZ.2016 zmieniono decyzję własną z dnia 26.09.2016r. znak GKMiOŚ.6220.16.DNOOŚ.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji zakładu przemysłowego „Śląsk” w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 244 w zakresie rozbudowy i przebudowy dla potrzeb produkcji płytek dużych formatów na działkach nr ewid. 472/5, 475/1 (obręb 9 miasta Opoczno) gmina Opoczno, powiat opoczyński, województwo łódzkie.
 • pdf Obwieszczenie 6.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 28.09.2016 znak GKMiOŚ.6220.17.Ob.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji zakładu przemysłowego „Śląsk” w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 244 w zakresie rozbudowy i przebudowy dla potrzeb produkcji płytek dużych formatów na działkach nr ewid. 472/5, 475/1 (obręb 9 miasta Opoczno) gmina Opoczno, powiat opoczyński, województwo łódzkie.
 • pdf Obwieszczenie 5.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 28.09.2016 znak GKMiOŚ.6220.16.Ob.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu przestawnej wytwórni betonu w miejscowości Janów Karwicki, gmina Opoczno na działkach nr ewd. 274/2, 280, 282, 284, 286, 1596 (obręb Janów Karwicki)
 • pdf Obwieszczenie 4.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 22.09.2016r. znak GKMiOŚ.6220.11.Ob.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu zbiórki odpadów przy ul. Staromiejskiej 70 w Opocznie na terenie działki o numerze ewidencyjnym 238 (obr. 14 miasta Opoczno).
 • pdf Obwieszczenie 3.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 22.09.2016r. znak GKMiOŚ.6220.3.Ob.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu skupu odpadów w miejscowości Kruszewiec, gmina Opoczno na działkach o nr. Ewid. 244, 245, 246 obręb Kruszewiec (Nr 0012)
 • pdf Obwieszczenie 2.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 11.01.2016 znak GKMiOŚ.6220.22.Ob.2015 w spraiwe wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie istniejącego zakładu napraw taboru kolejowego w Libiszowie" na działkach nr ewid. 2647/3,2647/4 obręb Libiszów, gmina Opoczno.
 • pdf Obwieszczenie 1.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 08.01.2016 znak GKMiOŚ.6220.22.Ob.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie istniejącego zakładu napraw taboru kolejowego w Libiszowie" na działkach nr ewid. 2647/3,2647/4 obręb Libiszów, gmina Opoczno.

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA OPOCZNA - 2015

 • pdf Obwieszczenie.3.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i wyposażeniu zakładu wytwarzającego części zamienne do uprawowych maszyn rolniczych” zlokalizowanego na działce nr 397/16 (obręb 5 Miasto Opoczno) w Opocznie.
 • pdf Obwieszczenie.2.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu produkcji betonu na działkach nr ewid. 544, 547 i 550 (obręb Nr 0013 Kolonia Kruszewiec) w miejscowości Kruszewiec Kolonia, gmina Opoczno”
 • pdf Obwieszczenie.1.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie biogazowni rolniczej polegającej na budowie dodatkowej jednostki kogeneracyjnej o mocy 0,36 MW energii elektrycznej do łącznego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz budowie dróg wewnętrznych biogazowni, a także budowie kontenerowej stacji transformatorowej, zlokalizowanej na działkach nr 34 i 35 obręb 4 miasto Opoczno”.

OBWIESZCZENIA Burmistrza Opoczna - 2014

 • pdf Obwieszczenie_23.pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie suszarni słonecznej osadów ściekowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie oczyszczalni ścieków w Opocznie na działce nr ewid. 305/2 obręb 14 Miasto-Opoczno, gmina Opoczno".
 • pdf Obwieszczenie_22.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wpłynięciu zażalenia na postanowienie o odmowie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW (wraz z przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo-pomiarowym ZK-15kV, drogą dojazdową, placem manewrowym oraz zjazdem z drogi) na działkach o numerach ewidencyjnych 61, 62, 55, 34, 63 (Obr. 3 Miasto - Opoczno) w miejscowości Opoczno, gmina Opoczno, powiat opoczyński”.
 • pdf Obwieszczenie_21.pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni słonecznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max mocy produkowanej energii elektrycznej 1 MW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, przyłączem elektroenergetycznym oraz stacją transformatorową o mocy 1000 kVA realizowanego na działce o nr ewid. 87 (Obr. 8) w miejscowości Opoczno Gmina Opoczno – miasto”.
 • pdf Obwieszczenie_20.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowienia o odmowie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW (wraz z przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo-pomiarowym ZK-15kV, drogą dojazdową, placem manewrowym oraz zjazdem z drogi) na działkach o numerach ewidencyjnych 61, 62, 55, 34, 63 (Obr. 3 Miasto - Opoczno) w miejscowości Opoczno, gmina Opoczno, powiat opoczyński”.
 • pdf Obwieszczenie_19.pdf - Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie suszarni słonecznej osadów ściekowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie oczyszczalni ścieków w Opocznie na działce nr ewid. 305/2 obręb14 Miasto-Opoczno, gmina Opoczno".
 • pdf Uzupełnienie_raportu - suszarnia PGK.pdf - Uzupełnienie raportu "Budowie suszarni słonecznej osadów ściekowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie oczyszczalni ścieków w Opocznie na działce nr ewid. 305/2 obręb14 Miasto-Opoczno, gmina Opoczno".
 • pdf Informacja_-_wiatrak.pdf - Informacja Burmistrza Opoczna wyjaśniająca lokalizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2MW na działkach o numerach ewid. 61, 62, 55, 34, 63 w miejscowości Opoczno, gmina Opoczno, powiat opoczyński.
 • pdf Obwieszczenie_18.pdf - Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku o wznowieniu postępowania administracyjnego zakończonego decyzją ostateczną Burmistrza Opoczna z dnia 25.03.2014r. znak GKMiOŚ.6220.35(12).2.DOOŚ.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW (wraz z przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo-pomiarowym ZK-15kV, drogą dojazdową, placem manewrowym oraz zjazdem z drogi) na działkach o numerach ewidencyjnych 61, 62, 55, 34, 63 w miejscowości Opoczno, gmina Opoczno, powiat opoczyński"
 • pdf Obwieszczenie_17.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny"
 • pdf Obwieszczenie_16.pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie instalacji paneli słonecznych (fotowoltaicznych) o mocy do 1,5 MW na działce nr 1202/2 obręb Ogonowice, gmina Opoczno".
 • pdf Obwieszczenie_15.pdf - Obwieszczenie wyłożeniu do wglądu Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na :"Budowie suszarni słonecznej osadów ściekowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie oczyszczalni ścieków w Opocznie na działce nr ewid. 305/2 obręb14 Miasto-Opoczno, gmina Opoczno".
 • pdf Raport_-_suszarnia PGK.pdf - Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie suszarni słonecznej osadów ściekowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie oczyszczalni ścieków w Opocznie na działce nr ewid. 305/2 obręb14 Miasto-Opoczno, gmina Opoczno".
 • pdf Obwieszczenie_14.pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjnego z częścią socjalno-biurowa - zakładu odzysku odpadów innych niż niebezpieczne metodą R5 - recykling lub regeneracja materiałów nieorganicznych na działkach o nr ewid. 454, 456 w miejscowości Kruszewiec,gm. Opoczno, pow. opoczyński.
 • pdf Obwieszczenie_13.pdf - Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji paneli słonecznych (fotowoltaicznych) o mocy do 1,5 MW na działce nr 1202 /2 obręb Ogonowice, gmina Opoczno.
 • pdf Raport__Ogonowice_uzupelnienie.pdf - Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko budowy instalacji paneli słonecznych (fotowoltaicznych) o mocy do 1,5 MW na działce nr 1202 /2 obręb Ogonowice, gmina Opoczno.
 • pdf Obwieszczenie_12.pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i modernizacji zakładu unieszkodliwiania odpadów w miejscowości Różanna"
 • pdf Obwieszczenie_11.pdf - Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji paneli słonecznych (fotowoltaicznych) o mocy do 1,5 MW na działce nr 1202 /2 obręb Ogonowice, gmina Opoczno.
 • pdf Raport_PV_Ogonowice.pdf - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji "Instalacja paneli słonecznych (fotowoltaicznych) o mocy do 1,5 MW na działce nr 1202/2 obręb Ogonowice, gmina Opoczno"
 • pdf Obwieszczenie_10.pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni słonecznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max mocy produkowanej energii elektrycznej 990 kW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, przyłączem elektroenergetycznym oraz stacją transformatorową o mocy 1000 kVA realizowanego na działce o nr ewid. 5 w miejscowości Wólka Karwicka Gmina Opoczno – miasto”.
 • pdf Obwieszczenie_9.pdf - Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,0 MW na działce nr 87 obręb 8 miasto Opoczno"
 • pdf Raport_-_ele._słon._Opoczno.pdf - Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW na działce 87 w obręb 8 miasta Opoczna"
 • pdf Obwieszczenie_8.pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Dzielna - Janów Karwicki.
 • pdf Zawiadomienie_2.pdf - Zawiadomienie Burmistrza Opoczno o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Dzielna - Janów Karwicki.
 • pdf Obwieszczenie_7.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Dzielna - Janów Karwicki.
 • pdf Obwieszczenie_6.pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu odpadów innych niż niebezpieczne (kod 17 04 05 żelazo i stal) na terenie obiektu zlokalizowanego na działce o numerze ewid. 363/7 Bukowiec Opoczyński 27, gm. Opoczno, pow. opoczyński”
 • pdf Obwieszczenie_5.pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu zakładu przetwarzania odpadów i demontażu pojazdów w Opocznie.
 • pdf Obwieszczenie_4.pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW (wraz z przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym ZK- 15 kV, drogą dojazdową, placem manewrowym oraz zjazdem z drogi) na działkach o numerach ewidencyjnych 61, 62,63, 55, 34 w miejscowości Opoczno, gmina Opoczno, powiat opoczyński."
 • pdf Zawiadomienie.1.pdf - Zawiadomienie Burmistrza Opoczno o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW (wraz z przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym ZK- 15 kV, drogą dojazdową, placem manewrowym oraz zjazdem z drogi) na działkach o numerach ewidencyjnych 61, 62,63, 55, 34 w miejscowości Opoczno, gmina Opoczno, powiat opoczyński."
 • pdf Obwieszczenie_3.pdf - Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni słonecznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max mocy produkowanej energii elektrycznej 990 kW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, przyłączem elektroenergetycznym oraz stacją transformatorową o mocy 1000 kVA realizowanego na działce o nr ewid. 5 w miejscowości Wólka Karwicka Gmina Opoczno – miasto”.
 • pdf Obwieszczenie_2.pdf - Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW (wraz z przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym ZK- 15 kV, drogą dojazdową, placem manewrowym oraz zjazdem z drogi) na działkach o numerach ewidencyjnych 61 , 55, 34 w miejscowości Opoczno, gmina Opoczno, powiat opoczyński."
 • pdf Obwieszczenie 1.pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Utworzeniu zakładu przetwarzania odpadów i demontażu pojazdów oraz punktu zbierania złomu na działce 149 w miejscowości Różanna w Opocznie".

Obwieszczenia Burmistrza Opoczna lata 2013 - 2010

Obwieszczenia Burmistrza Opoczna w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z lat 2013 - 2010 znajdują się pod adresem:

http://www.um.opoczno.pl/wydzial-gkmios

 

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2015-02-17 09:27 Autor : Dominika Chybowska Data publikacji : 2015-02-17 09:27 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2023-06-16 09:49 Osoba modyfikująca : Agnieszka Defratyka