Urząd Miejski w Opocznie

ZAWIADOMIENIA 2024 ROK

 • pdf WOOŚ.4220.833.2023.KSa.pdf - Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4220.833.2023.KSa.3 z dnia 19.01.2024 r.(30.01.2024 r.)

OBWIESZCZENIA 2024 ROK

 • pdf POŚK.R.6220.1.2023.5.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Żarnowie, dotyczące podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno - Żarnów"(26.01.2024 r.)

Obwieszczenia 2023

 • pdf POŚK.R.6220.1.2023.pdf - Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno - Żarnów"(06.04.2023 r.)
 • pdf BOŚiR.6220.15.2023.pdf - Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących(16.11.2023 r.)

ZAWIADOMIENIA 2023 rok

ZAWIADOMIENIA 2022 R

 • pdf WOOŚ.420.7.2020.AZi.99.pdf - Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2022 r.
 • pdf WOOŚ.420.7.2020.AZi.100.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2022 roku
 • pdf DOOŚ-WDŚZOO.420.78.2021.KN.13.pdf - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o odmowie przeprowadzenia dowodów w postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 25 października 2021 r. znak: WOOŚ-II.420.437.2019.MBR.34, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku granica województwa łódzkiego - węzeł Radom Południe(bez węzła) według wariantu inwestycyjnego(W2).(09.09.2022 r.)
 • pdf DOOŚ-WDŚZOO.420.78.2021.KN.16.pdf - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 8 września 2022 r.(15.09.2022 r.)
 • pdf WOOŚ.420.7.2020.AZi.112.pdf - Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28 października 2022 r. dotyczące wydania decyzji Nr 25/2022, znak: WOOŚ.420.7.2020.AZi.110, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h".(03.11.2022 r.)
 • pdf DOOŚ-WDŚZOO.420.78.2021.KN.19.pdf - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Środowiska z dnia 26 października 2022 r. o przeprowadzonym postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w warszawie z dnia 25 października 2021 r., znak: WOOŚ-II.420.437.2019.MBR.34, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S 12 na odcinku granica województwa łódzkiego - węzeł Radom Południe (bez węzła) według wariantu inwestycyjnego (W2).(07.11.2022 r.)
 • pdf DOOŚ-WDŚZIL.420.133.2019.EK.AWT.ŁD.32.pdf - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 4 listopada 2022 r. dotyczące postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Nr 50/2019, z dnia 30 maja 2019 r., znak: WOOŚ.420.41.2018.MGr.20, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1)- Opoczno(gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - (gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego", nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie.(15.11.2022 r.)
 • pdf DOOŚ-WDŚZOO.420.78.2021.KN.24.pdf - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 9 grudnia 2022 r. dotyczące odmowy wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 25 października 2021 r. znak: WOOŚ-II.420.437.2019.MBR.34(16.12.2022 r.)

OBWIESZCZENIA 2019

 • pdf Zawiadomienie - RDOŚ-PGK.pdf - Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 3.10.2019r. znak WOOŚ.420.37.2018.DKr.12 w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów, pochodzących z selektywnej zbiórki w ramach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Opocznie. Postępowanie toczy się na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie.
 • pdf Obwieszczenie.2.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 3.10.2019r. znak WOOŚ.420.37.2018.DKr.13 w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów, pochodzących z selektywnej zbiórki w ramach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Opocznie. Postępowanie toczy się na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie.
 • pdf Obwieszczenie.1.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 18 marca 2019 roku znak WOOŚ.420.41.2018.MGr.17 w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr.woj.łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej s74 na odcinku Sulejów (S12) - gr.woj. łódzkiego i świętokrzyskiego.

Wody Polskie

 • pdf Zawiadomienie.1.pdf - Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 7 listopada 2018 roku, znak WA.ZUZ.3.421.2018.MS o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacyjnego Ø 200 w betonowej ściance czołowej przepustu na działce 391/1 w obr. Januszewice oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu przydrożengo z przebudowanej drogi wewnętrznej oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 713 na działce 388/1 w obr. Januszowice za pomocą projektowanego wylotu w ilości Qśr.r=234,112 m3/rok

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

OBWIESZCZENIA 2018

 • pdf Ogłoszenie.2.pdf - Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 17 grudnia 2018 roku znak WOOŚ.420.41.2018.MGr.11 w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego.
 • pdf Obwieszczenie.13.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 17 grudnia 2018 roku znak WOOŚ.420.41.2018.MGr.11 w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego.
 • pdf Obwieszczenie.12.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 20 grudnia 2018 znak WOOŚ.420.192.2018.JCh.8 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice"
 • pdf Zawiadomienie.pdf - Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 20 grudnia 2018 znak WOOŚ.420.192.2018.JCh.9 w sprawie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice"
 • pdf Obwieszczenie.11.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 4 października 2018 znak WOOŚ.420.192.2018.JCh.2 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice"
 • pdf Obwieszczenie.10.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 26 września 2018 roku znak WOOŚ.420.41.2018.MGr.6 w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego.
 • pdf Obwieszczenie.9.pdf - Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza, że udostępnia społeczeństwu projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
 • pdf Obiweszczenie.8.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 13 sierpnia 2018 roku znak WOOŚ.420.98.2018.AZi.16 w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi równoległej do stacji Idzikowice wzdłuż linii kolejowej nr 4 w związku z likwidacją przejazdu na poziomie szyn w km 82+163 linii nr 4 CMK.
 • pdf Zawiadomienie.pdf - Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 19 lipca 2018 roku znak WOOŚ.420.98.2018.AZi.13 w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi równoległej do stacji Idzikowice wzdłuż linii kolejowej nr 4 w związku z likwidacją przejazdu na poziomie szyn w km 82+163 linii nr 4 CMK.
 • pdf Obwieszczenie.7.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 19 lipca 2018 roku znak WOOŚ.420.98.2018.AZi.12 w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi równoległej do stacji Idzikowice wzdłuż linii kolejowej nr 4 w związku z likwidacją przejazdu na poziomie szyn w km 82+163 linii nr 4 CMK.
 • pdf Obwieszczenie.6.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 6 czerwca 2018 roku znak WOOŚ.420.98.2018.AZi.9 w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi równoległej do stacji Idzikowice wzdłuż linii kolejowej nr 4 w związku z likwidacją przejazdu na poziomie szyn w km 82+163 linii nr 4 CMK.
 • pdf Obwieszczenie.5.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 2 maja 2018 roku znak WOOŚ.420.98.2018.AZi.6 w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi równoległej do stacji Idzikowice wzdłuż linii kolejowej nr 4 w związku z likwidacją przejazdu na poziomie szyn w km 82+163 linii nr 4 CMK.
 • pdf Obwieszczenie.4.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 12 kwietnia 2018 roku znak WOOŚ.420.76.2018.MOl.6 w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie, przebudowie mostu kolejowego na linii kolejowej nr 4 na odcinku Opoczno Południe - Olszamowice w km 113,449 w ramach projektu "Modernizacja Linii Kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II"
 • pdf Obwieszczenie.3.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 19 marca 2018 roku znak WOOŚ.420.76.2018.MOl.2 w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie, przebudowie mostu kolejowego na linii kolejowej nr 4 na odcinku Opoczno Południe - Olszamowice w km 113,449 w ramach projektu "Modernizacja Linii Kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II"
 • pdf Obwieszczenie.2.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 9 marca 2018 roku znak WOOŚ.420.41.2018.MGr.2 w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego.
 • pdf Obwieszczenie.1.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 23 stycznia 2018 roku znak WOOŚ.4200.1.2017.MGr.6 w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego.
 • pdf Ogłoszenie.1.pdf - Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 23 stycznia 2018 roku znak WOOŚ.4200.1.2017.MGr.7 w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego.

Obwieszczenia 2017

 • pdf Zawiadomienie.RDOŚ.pdf - Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28 grudnia 2017 r. znak WOOS.4210.29.2017.MO.14 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie, przebudowie 14 szt. obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 4 na odcinku Idzikowice - Opoczno Płd. w km 83,143;84,294;84,844;86,525;87,243;87,620;88,443;88,743;89,643;89947;90,147;90,743;90,832;91,188 w ramach projektu "Modernizacja Linii Kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II"
 • pdf Obwieszczenie.17.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28 grudnia 2017 r. znak WOOS.4210.29.2017.MOl.15 w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie, przebudowie 14 szt. obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 4 na odcinku Idzikowice - Opoczno Płd. w km 83,143;84,294;84,844;86,525;87,243;87,620;88,443;88,743;89,643;89947;90,147;90,743;90,832;91,188 w ramach projektu "Modernizacja Linii Kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II"
 • pdf Obwieszczenie.16.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 7 grudnia 2017 r. znak WOOS.4210.29.2017.MOl.11 w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie, przebudowie 14 szt. obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 4 na odcinku Idzikowice - Opoczno Płd. w km 83,143;84,294;84,844;86,525;87,243;87,620;88,443;88,743;89,643;89947;90,147;90,743;90,832;91,188 w ramach projektu "Modernizacja Linii Kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II"
 • pdf Obwieszczenie.15.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 29 listopada 2017r. znak WOOŚ.4210.29.2017.MOl.9 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie, przebudowie 14 szt. obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 4 na odcinku Idzikowice - Opoczno Płd. w km 83,143;84,294;84,844;86,525;87,243;87,620;88,443;88,743;89643;89,643;89,947;90,147;90,743;90,832;91,188 w ramach projektu "Modernizacja Linii Kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II"
 • pdf Obwieszczenie.14.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 20 listopada 2017r. znak WOOŚ.4210.29.2017.MOl.7 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie, przebudowie 14 szt. obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 4 na odcinku Idzikowice - Opoczno Płd. w km 83,143;84,294;84,844;86,525;87,243;87,620;88,443;88,743;89643;89,643;89,947;90,147;90,743;90,832;91,188 w ramach projektu "Modernizacja Linii Kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II"
 • pdf Obwieszczenie.13.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 9 listopada 2017r. znak WOOŚ.4210.23.2017.AZi.14 w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "remoncie, przebudowie 27 szt. obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 4 na odcinku Opoczno Południe (km 92,142) wiadukt w km 113,161, w km: 93,966;94,795;95,470;95,821;96,343;97,380;98,487;99,246;99,693;100,538;100,975;101,820;101,970;102,230;102,995;103,088;103,181;104,275;104,964;105,705;106,196;106,872;108,233;108,654;108,779;110,584;113,161 w ramach projektu "Modernizacja Linii Kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II"
 • pdf Zawiadomienie RDOS.pdf - Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 2 listopada 2017r. znak WOOŚ.4210.24.2017.AZi.13 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót budowlanych na stacji Opoczno Płd. w ramach projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II"
 • pdf Obwieszczenie.12.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 2 listopada 2017r. znak WOOŚ.4210.24.2017.AZi.12 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót budowlanych na stacji Opoczno Płd. w ramach projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II"
 • pdf Obwieszczenie.11.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 20 października 2017r. znak WOOŚ.4210.23.2017.AZi.12w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "remoncie, przebudowie 27 szt. obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 4 na odcinku Idzikowice-Knapówka w km:93,966;94,795;95,470;95,821;96,343;97,380;98,487;99,246;99,693;100,538;100,975;101,820;101,970;102,230;102,995;103,088;103,181;104,275;104,964;105,196;106,872;108,233;108,654;108,779;110,584;113,161 w ramach projektu "Modernizacja Linii Kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II""
 • pdf Obwieszczenie.10.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 2 października 2017r. znak WOOŚ.4210.24.2017.AZi.9 w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Opoczno Płd. w ramach projektu pn. Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II"
 • pdf Obwieszczenie.9.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 22 września 2017r. znak WOOŚ.4210.29.2017.Mol w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie, przebudowie 14 szt. obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 4 na odcinku Idzikowice-Opoczno Płd., w km 83,143;84,294;84,844;86,525;87,243;87,620;88,443;88,743;89,643;89,947;90,147;90,743;0,83;91,188 w ramach projektu "Modernizacja Linii Kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II"
 • pdf Obwieszczenie.8.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 26 września 2017r. znak WOOŚ.4210.24.2017.AZi.7 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Opoczno PŁd. w ramach projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II"
 • pdf Obwieszczenie.7.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 20 września 2017r. znak WOOŚ.4210.23.2017.AZi.7 w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "remoncie, przebudowie 27 szt. obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 4 na odcinku Idzikowice-Knapówka w km:93,966;94,795;95,470;95,821;96,343;97,380;98,487;99,246;99,693;100,538;100,975;101,820;101,970;102,230;102,995;103,088;103,181;104,275;104,964;105,196;106,872;108,233;108,654;108,779;110,584;113,161 w ramach projektu "Modernizacja Linii Kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II""
 • pdf Zawiadomienie RDOS.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 1 września 2017r. znak WOOŚ.4210.13.2017.AZi.11 w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi równoległej do stacji Idzikowice wzdłuż linii kolejowej nr 4 w związku z likwidacją przejazdu na poziomie szyn w km 82+163 linii nr 4 CMK" o wydaniu decyzji nr 55/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
 • pdf Obwieszczenie.6.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 1 września 2017r. znak WOOŚ.4210.13.2017.AZi.10 w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi równoległej do stacji Idzikowice wzdłuż linii kolejowej nr 4 w związku z likwidacją przejazdu na poziomie szyn w km 82+163 linii nr 4 CMK" o wydaniu decyzji nr 55/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
 • pdf Obwieszczenie.5.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 10 sierpnia 2017r. znak WOOŚ.4210.23.2017.AZi.2 w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "remoncie, przebudowie 27 szt. obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 4 na odcinku Idzikowice-Knapówka w km:93,966;94,795;95,470;95,821;96,343;97,380;98,487;99,246;99,693;100,538;100,975;101,820;101,970;102,230;102,995;103,088;103,181;104,275;104,964;105,196;106,872;108,233;108,654;108,779;110,584;113,161 w ramach projektu "Modernizacja Linii Kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II""
 • pdf Obwieszczenie.4.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 9 sierpnia 2017r. znak WOOŚ.4210.24.2017.AZi.2 w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych na stacji Opoczno Płd. w ramach projektu pn. Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II"
 • pdf Obwieszczenie.3.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 27 lipca 2017r. znak WOOŚ.4210.13.2017.AZi.7 w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi równoległej do stacji Idzikowice wzdłuż linii kolejowej nr 4 w związku z likwidacją przejazdu na poziomie szyn w km 82+163 linii nr 4 CMK"
 • pdf Ogloszenie.pdf - Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza, że udostępnia społeczeństwu projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 • pdf Obwieszczenie.2.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 1 czerwca 2017r. znak WOOŚ.4210.13.2017.AZi.2 w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi równoległej do stacji Idzikowice wzdłuż linii kolejowej nr 4 w związku z likwidacją przejazdu na poziomie szyn w km 82+163 linii nr 4 CMK"
 • pdf Obwieszczenie.1.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 19 stycznia 2017r. znak WOOŚ-I.4200.1.2016.MG.2 w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 • pdf Informacja.pdf - Informacja o podjętych działaniach naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu Opoczno do norm zgodnych z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 1257)
 • pdf Informacja.pdf - Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 • pdf Ocena jakości wody-Opoczno.pdf - Okresowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi dotycząca wodociągu publicznego w Opocznie.
 • pdf Ocena jakości wody-Opoczno.pdf - Okresowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi dotycząca wodociągu publicznego w Opocznie.
 • pdf Ocena jakości wody-Kraśnica.pdf - Okresowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi dotycząca wodociągu publicznego w Kraśnicy.
 • pdf Ocena jakości wody-Kraśnica.pdf - Okresowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi dotycząca wodociągu publicznego w Kraśnicy.
 • pdf Ocena jakości wody-Januszewice.pdf - Okresowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi dotycząca wodociągu publicznego w Januszewicach.
 • pdf Ocena jakości wody.pdf - Ocena Obszarowa Jakości Wody Przeznaczonej Do Spożycia w 2016 r. Dla Miasta i Gminy Opoczno.
 • pdf Ocena Opoczno.pdf - Okresowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi dotycząca wodociągu publicznego w Opocznie za 2016r.
 • pdf Ocena Libiszów.pdf - Okresowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi dotycząca wodociągu Stacja PKP Idzikowice wieś Libiszów za 2016r.
 • pdf Ocena Kraśnica.pdf - Okresowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi dotycząca wodociągu publicznego w Kraśnicy za 2016r.
 • pdf Ocena Januszewice.pdf - Okresowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi dotycząca wodociągu publicznego w Januszewicach za 2016r.
 • pdf Ocena Nr 32/2016.pdf - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie stwierdza przydatność wody do spożycia z hydroforni, pompowni i sieci wodociągu publicznego Opoczno, którego właścicielem jest Gmina Opoczno.
 • pdf Ocena Nr 31/2016.pdf - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie stwierdza przydatność wody do spożycia z sieci wodociągu publicznego Januszewice,którego właścicielem jest Gmina Opoczno.
 • pdf Ocena Nr 30/2016.pdf - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie stwierdza przydatność wody do spożycia z hydroforni i z sieci wodociągu publicznego Kraśnica, którego właścicielem jest Gmina Opoczno.

OBWIESZCZENIA - 2016

 • pdf Zawiadomienie.3.pdf - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zakończeniu postępowania odwoławczego od decyzji nr 5/2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 26 lutego 2016r. znak WOOŚ-I.4200.2.2015.MG.27 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1)-Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12)-gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego w wariancie proponowanym przez Inwestora tj. W6 drogi S12 oraz wariant W4 z przejściem na wariant W5 od ok. km 18+000 drogi S74 decyzją z dnia 29 lipca 2016 r. znak DOOŚ-oaI.4200.9.2016.mko.41, którąumowrzył postępowanie odwoławcze wobec części odwołujących się oraz decyzją z dnia 229 lipca 2016 roku znak DOOŚ.oaI.4200.9.2016.mko.42, którą uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
 • pdf Zawiadomienie.2.pdf - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanym postanowieniu z dnia 29 lipca 2016r. znak DOOŚ-oaI.4200.9.2016.mko.40 stwierdzającego wobec Stowarzyszenia "Sulejów dla Pokoleń" niedopuszczalność odwołania od decyzji nr 5/2016 znak WOOŚ-I.4200.2.2015.MG.27 o środowiskowych warunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1)-Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12)-gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego w wariancie proponowanym przez Inwestora tj. W6 drogi S12 oraz wariant W4 z przejściem na wariant W5 od ok. km 18+000 drogi S74.
 • pdf Obwieszczenie.9.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 13 lipca 2016r. znak GKMiOŚ.6220.9.Ob.2016 w sprawie wydania decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie całodobowego lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z infrastrukturą dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie na działce nr ew. 595/41, obręb Januszewice, gmina Opoczno”.
 • pdf Obwieszczenie.8.pdf - Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej.
 • pdf Zawiadomienie.1.pdf - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak DOOŚ-oal.4200.9.2016.mko.37 z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji nr 5/2016 znak WOOŚ-I.4200.2.2015.MG.27 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1)-Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12)-gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego w wariancie proponowanym przez Inwestora tj. W6 drogi S12 oraz wariant W4 z przejściem na wariant W5 od ok. km 18+000 drogi S74.
 • pdf Obwieszczenie.7.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ-I.4200.2.2015.MG.33 z dnia 23 marca 2016r. w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1)-Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12)-gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego.
 • pdf Obwieszczenie.6.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ-I.4200.2.2015.MG.28 z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1)-Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12)-gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego.
 • pdf Obwieszczenie.5.pdf - Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ-I.4200.2.2015.MG.29 z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1)-Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12)-gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego.
 • pdf Obwieszczenie.4.pdf - Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 5 stycznia 2016 roku znak RŚVI.7222.100.2015.KK w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna, gmina Opoczno, powiat opoczyński.
 • pdf Ogłoszenie.3.pdf - Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 30.12.2015r. znak WOOŚ-I.4201.1.2014.JCH.54w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia po nazwą "Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienie jego integralności z innymi środkami transportu"
 • pdf Obwieszczenie.2.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 29.12.2015r. znak WOOŚ-I.4201.1.2014.JCH.51 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia po nazwą "Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienie jego integralności z innymi środkami transportu"
 • pdf Obwieszczenie.1.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 29.12.2015r. znak WOOŚ-I.4201.1.2014.JCH.50 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia po nazwą "Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienie jego integralności z innymi środkami transportu"

OBWIESZCZENIA - 2015

 • pdf Obwieszczenie.13.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.I.4200.2.2015.MG.24 w sprawie "Budowy drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr.woj. Świętokrzyskiego"
 • pdf Obwieszczenie.12.pdf - Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 25 listopada 2015 roku znak RŚVI.7222.100.2015.KK w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna, gmina Opoczno - składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Różanna, gmina Opoczno, powiat opoczyński.
 • pdf Obwieszczenie.11.pdf - Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 18 listopada 2015 roku znak RŚVI.7222.402.2014.KK w sprawie wydania decyzji znak RŚVI.7222.500.2014.KK pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40 000stanowisk dla drobiu, zlokalizowanej na działce nr ew. 7/5 w m. Kraśnica, gmina Opoczno, powiat Opoczyński.
 • pdf Obwieszczenie.10.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ-I.4201.1.2014.JCH.47 w sprawie "Przystosowania Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienia jego integralności z innymi środkami transportu"
 • pdf Obwieszczenie.9.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.I.4200.2.2015.MG.22 z dnia 29 października 2015r. w sprawie "Budowy drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr.woj. Świętokrzyskiego"
 • pdf Obwieszczenie.8.pdf - Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 5 października 2015 roku znak RŚVI.7222.402.2014.KK w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu (brojlerów kurzych) o całkowitej obsadzie 62 000 stanowisk, zlokalizowanej na działce nr ew. 7/5 w m. Kraśnica, gmina Opoczno, powiat Opoczyński.
 • pdf Obwieszczenie.7.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ-I.4201.1.2014.JCH.44 z dnia 2 października 2015 r. dotyczy przedsięwzięcia pn." Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportu"
 • pdf Obwieszczenie.6.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.I.4200.2.2015.MG.18 (dotyczy:WOOŚ.4200.3.2013.MG) w sprawie "Budowy drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr.woj. Świętokrzyskiego"
 • pdf Obwieszczenie.5.pdf - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na budowę małej elektrowni wodnej (MEW) poniżej istniejącego jazu na rzece Drzewiczce na działce nr ewid. 3/2 obr. Zameczek, Gmina Opoczna.
 • pdf Obwieszzenie.4.pdf - Obwieszczenie Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie określenia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych o obciążeniu ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, z terenu województwa łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikiem LDWN i LN"
 • pdf Obwieszczenie.3.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.I.4200.2.2015.MG.5(dotyczy:WOOŚ.4200.3.2013.MG) w sprawie "Budowy drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr.woj. Świętokrzyskiego"
 • pdf Obwieszczenie.2.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ-I.4201.1.2014.JCH.37 w sprawie "Przystosowania Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienia jego integralności z innymi środkami transportu"
 • pdf Obwieszczenie.1.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.I.4200.2.2015.MG.3 w sprawie "Budowy drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr.woj. Świętokrzyskiego"

OBWIESZCZENIA - 2014

 • pdf Obwieszczenie-Buk.Op.-Sob-grudzień 2014.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.I.4210.37.2014.MG.11 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny"
 • pdf Obwieszczenie - S12- listopad.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4200.3.2013.MG.27 "Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (Al) - Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (Sl2) - gr. woj. świętokrzyskiego"
 • pdf Obwieszczenie -Buk.OP.-Sob -listopad 2014.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.I.4210.37.2014.MG "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny"
 • pdf Obwieszczenie-elektr. słoneczna -Opoczno- październik 2014.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ-I.4242.67.2014.MŁ.7 "Odmowa uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia - budowa elektrowni słonecznej na działce 87 w Opocznie"
 • pdf Obwieszczenie -S12 - sierpień 2014.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4200.3.2013.MG.20 "Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (Al) - Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (Sl2) - gr. woj. świętokrzyskiego"
 • pdf Obwieszczenie -Węzeł_kolejowy-lipiec 2014.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4201.1.2014.JCH.5 "Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportu"
 • pdf Obwieszczenie -S-12- maj 2014.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4200.3.2013.MG.12 "Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (Al) - Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (Sl2) - gr. woj. świętokrzyskiego"
 • pdf Obwieszczenie-S12- kwiecień 2014.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4200.3.2013.MG.10 "Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (Al) - Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (Sl2) - gr. woj. świętokrzyskiego"
 • pdf Obwieszczenie-Opoczno-Południe - marzec 2014.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4210.31.2013.JCH.12 "Budowa peronu stacji Opoczno Południe i dostosowanie istniejącego obiektu inżynieryjnego w km 92,720 do pełnienia funkcji przejścia podziemnego dla pieszych”
 • pdf Obwieszczenie-S12-marzec 2014.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4200.3.2013.MG.7 "Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (Al) - Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (Sl2) - gr. woj. świętokrzyskiego"
 • pdf Obwieszczenie-Opoczno-południe - luty 2014.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.I.4210.31.2013.JCH.9 „Budowa peronu stacji Opoczno Południe i dostosowanie istniejącego obiektu inżynieryjnego w km 92,720 do pełnienia funkcji przejścia podziemnego dla pieszych”

OBWIESZCZENIA - 2013

 • pdf Obwieszczenie -S12 - listopad 2013.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4200.3.2013.MG.3 "Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (Al) - Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (Sl2) - gr. woj. świętokrzyskiego"
 • pdf Obwieszczenie - S12 - lipiec 2013.pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4200.3.2013.MG.17 "Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (Al) - Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (Sl2) - gr. woj. świętokrzyskiego"
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2015-02-17 09:28 Autor : Dominika Chybowska Data publikacji : 2015-02-17 09:28 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2024-01-30 13:43 Osoba modyfikująca : Agnieszka Defratyka