Urząd Miejski w Opocznie

Rok 2020

 • pdf OŚ.6220.41.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 23.11.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie zakładu produkcyjnego Mazowsze w Opocznie dla potrzeb produkcji płytek dużych formatów, zlokalizowanego na działkach o nr 1/6, 1/10, 1/14, 1/15, 1/24, 1/27 obręb 9 w Opocznie
 • pdf OŚ.6220.8.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 19.10.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na powiększeniu bazy zasobowej złoża "Unewel-Zachód-Nowy"
 • pdf OŚ.6220.12.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 05.10.2020 r. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej na działkach o nr ewidencyjnych nr 122/1, 217/1, 218/1 obręb Sitowa"
 • pdf OŚ.6220.30.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 05.10.2020 r. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej PV Opoczno o łącznej mocy do 1MW na działce ewidencyjnej nr 176 obręb 3 w Opocznie"
 • pdf OŚ.6220.30.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 16.09.2020 r. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej PV Opoczno o łącznej mocy do 1MW na działce ewidencyjnej nr 176 obręb 3 w Opocznie"
 • pdf OŚ.6220.30.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 26.08.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 1MW
 • pdf Oś.6220.33.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza z 3 września 2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej
 • pdf OŚ.6220.12.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza z dn. 26.08.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej
 • pdf OŚ.6220.23.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dn. 20.08.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW
 • pdf OŚ.6232.23.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dn. 4.08.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW
 • pdf obwieszczenie UNEWEL.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie powiększenia bazy zasobowej złoża „Unewel – Zachód – Nowy
 • pdf Obwieszczenie 6220.30.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej PV Opoczno o łącznej mocy do 1 MW na działce ewidencyjnej nr 176, obręb 3 m. Opoczno, powiat opoczyński, województwo łódzkie
 • pdf Obwieszczenie - 17.06.2020.pdf
 • pdf Obwieszczenie - 15.06.2020.pdf
 • pdf Obwieszczenie - 30.04.2020.pdf
 • pdf Obwieszczenie - 23.04.2020.pdf
 • pdf Obwieszczenie - 31.03.2020.pdf

Rok 2019

 • pdf Obwieszczenie - 09.01.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie polowania zbiorowego Koła Łowieckiego Nr 16 "KUROPATWA" w Opocznie
 • pdf Obwieszczenie - 05.02.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie polowania zbiorowego Koła Łowieckiego Nr 16 "KUROPATWA" w Opocznie

Rok 2018

Rok 2013

 • pdf Obwieszczenie1.pdf - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku produkcyjnego – zakładu masarskiego z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 30/3 w miejscowości Wygnanów, gmina Opoczno”.
 • pdf Obwieszczenie2.pdf - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmianie sposobu użytkowania części budynku o funkcji usługowo – handlowo – ogrodniczej (hali magazynowej) w zakład mechaniki pojazdowej w gminie Opoczno, w miejscowości Zameczek na działkach o nr ewid. 15/1 i 15/2”
 • pdf Obwieszczenie3.pdf - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Rozbudowa budowy i zmianie sposobu użytkowania na budynek usługowo-handlowy (ewentualnie budowa budynku usługowo-handlowego) w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 83-89 – działka 667/4 obręb 12”
 • pdf Obwieszczenie4..pdf - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowie budynku produkcyjnego – zakładu masarskiego z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 30/3 w miejscowości Wygnanów, gmina Opoczno”
 • pdf Obwieszczenie5.pdf - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Zmianie sposobu użytkowania części budynku o funkcji usługowo – handlowo – ogrodniczej (hali magazynowej) w zakład mechaniki pojazdowej w gminie Opoczno, w miejscowości Zameczek na działkach o nr ewid. 15/1 i 15/2”
 • pdf Obwieszczenie6..pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku produkcyjnego – zakładu masarskiego z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 30/3 w miejscowości Wygnanów, gmina Opoczno”
 • pdf Obwieszczenie7.pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania części budynku o funkcji usługowo – handlowo – ogrodniczej (hali magazynowej) w zakład mechaniki pojazdowej w gminie Opoczno, w miejscowości Zameczek na działkach o nr ewid. 15/1 i 15/2”
 • pdf Obwieszczenie 8.pdf - Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na „Budowę stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Rozbudowie budynku portierni i zmianie sposobu użytkowania na budynek usługowo-handlowy (ewentualnie budowa budynku usługowo-handlowego) w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 83-89 – działka 667/4 obręb 12”
 • pdf Obwieszczenie 9.pdf - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn.„Rozbudowie stacji gazu płynnego o stację paliw płynnych wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych realizowanej na działce nr 56/1 obręb 13 miasta Opoczno”
 • pdf Obwieszczenie 10.pdf - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn.„Budowie instalacji paneli słonecznych (fotowoltaicznych) o mocy do 1,5 MW na działce nr 1202 obręb Ogonowice”.
 • pdf Obwieszczenie 11.pdf - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn.„Posadowieniu kolektorów słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w ilości 3571 sztuk o łącznej mocy 999880 W wraz z przyłączem elektroenergetycznym na działkach ewidencyjnych nr 1325 i 1349/1 w miejscowości Bielowice, gm. Opoczno, pow. Opoczyński”
 • pdf Obwieszczenie 12.pdf - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nie sporządzaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.„Rozbudowa stacji gazu płynnego o stację paliw płynnych wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych realizowanej na działce nr 56/1 obręb 13 miasta Opoczno”
 • pdf Obwieszczenie 13.pdf - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.„Budowa instalacji paneli słonecznych (fotowoltaicznych) o mocy do 1,5 MW na działce nr 1202 obręb Ogonowice”
 • pdf Obwieszczenie 14.pdf - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn.„Zabudowa odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni słonecznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max mocy produkowanej energii elektrycznej 1 MW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, przyłączem elektroenergetycznym oraz stacją transformatorową o mocy 1000 kVA realizowanego na działce o nr ewid. 87 w miejscowości Opoczno Gmina Opoczno – miasto”
 • pdf Obwieszczenie 15.pdf - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn.„Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni słonecznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max mocy produkowanej energii elektrycznej 990 kW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, przyłączem elektroenergetycznym oraz stacją transformatorową o mocy 1000 kVA realizowanego na działce o nr ewid. 577 w miejscowości Kraśnica Gmina Opoczno – miasto”
 • pdf Obwieszczenie 16.pdf - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn.„Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni słonecznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max mocy produkowanej energii elektrycznej 990 kW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, przyłączem elektroenergetycznym oraz stacją transformatorową o mocy 1000 kVA realizowanego na działce o nr ewid. 5 w miejscowości Wólka Karwicka Gmina Opoczno – miasto”
 • pdf Obwieszczenie 17.pdf - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. "Utworzenie zakładu przetwarzania odpadów i demontażu pojazdów w Opocznie"
 • pdf Obwieszczenie 18.pdf - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nie sporządzaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Zabudowa odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni słonecznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max mocy produkowanej energii elektrycznej 990 kW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, przyłączem elektroenergetycznym oraz stacją transformatorową o mocy 1000 kVA realizowanego na działce o nr ewid. 577 w miejscowości Kraśnica Gmina Opoczno – miasto”
 • pdf Obwieszczenie 19.pdf - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni słonecznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max mocy produkowanej energii elektrycznej 1 MW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, przyłączem elektroenergetycznym oraz stacją transformatorową o mocy 1000 kVA realizowanego na działce o nr ewid. 87 w miejscowości Opoczno Gmina Opoczno – miasto”.
 • pdf Obwieszczenie 20.pdf - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni słonecznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max mocy produkowanej energii elektrycznej 990 kW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, przyłączem elektroenergetycznym oraz stacją transformatorową o mocy 1000 kVA realizowanego na działce o nr ewid. 5 w miejscowości Wólka Karwicka Gmina Opoczno – miasto”.
 • pdf Obwieszczenie 21.pdf - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Utworzeniu zakładu przetwarzania odpadów i demontażu pojazdów oraz punktu zbierania złomu na działce 149 w miejscowości Różanna w Opocznie".
 • pdf Obwieszczenie 22.pdf - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni słonecznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max mocy produkowanej energii elektrycznej 1 MW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, przyłączem elektroenergetycznym oraz stacją transformatorową o mocy 1000 kVA realizowanego na działce o nr ewid. 87 w miejscowości Opoczno Gmina Opoczno – miasto”.
 • pdf Obwieszczenie 23.pdf - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni słonecznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max mocy produkowanej energii elektrycznej 990 kW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, przyłączem elektroenergetycznym oraz stacją transformatorową o mocy 1000 kVA realizowanego na działce o nr ewid. 5 w miejscowości Wólka Karwicka Gmina Opoczno – miasto”.
 • pdf Obwieszczenie 24.pdf - Obwieszczenie o złożeniu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni słonecznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max mocy produkowanej energii elektrycznej 990 kW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, przyłączem elektroenergetycznym oraz stacją transformatorową o mocy 1000 kVA realizowanego na działce o nr ewid. 5 w miejscowości Wólka Karwicka Gmina Opoczno – miasto”
 • pdf Obwieszczenie 25.pdf - Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Utworzeniu zakładu przetwarzania odpadów i demontażu pojazdów oraz punktu zbierania złomu na działce 149 w miejscowości Różanna w Opocznie"
 • pdf Obwieszczenie 26.pdf - Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Utworzeniu zakładu przetwarzania odpadów i demontażu pojazdów oraz punktu zbierania złomu na działce 149 w miejscowości Różanna w Opocznie.
 • pdf Obwieszczenie 27.pdf - Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Utworzeniu zakładu przetwarzania odpadów i demontażu pojazdów w Opocznie"
 • pdf Obwieszczenie 28.pdf - Obwieszczenie o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW (wraz z przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym ZK- 15 kV, drogą dojazdową, placem manewrowym oraz zjazdem z drogi) na działkach o numerach ewidencyjnych 61 , 55, 34 w miejscowości Opoczno, gmina Opoczno, powiat opoczyński"
 • pdf Obwieszczenie 29.pdf - Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Utworzeniu zakładu przetwarzania odpadów i demontażu pojazdów oraz punktu zbierania złomu na działce 149 w miejscowości Różanna w Opocznie."
 • pdf Obwieszczenie 30.pdf - Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Utworzeniu zakładu przetwarzania odpadów i demontażu pojazdów w Opocznie"
 • pdf Obwieszczenie 31.pdf - Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Utworzeniu zakładu przetwarzania odpadów i demontażu pojazdów w Opocznie"

Lata ubiegłe

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2008-09-01 11:26 Autor : Agnieszka Wrońska Data publikacji : 2008-09-01 11:26 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2020-11-24 09:20 Osoba modyfikująca : Anna Frączek