Urząd Miejski w Opocznie

Zawiadomienie o komisjach Rady Miejskiej w Opocznie

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 21 czerwca 2021r. o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca maja 2021r.
 4. Potrzeby Gminy w zakresie budownictwa socjalnego dla najuboższych. Sytuacja mieszkaniowa w Gminie Opoczno.
 5. Wykonanie budżetu Gminy Opoczno za rok 2020.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Marek Sijer

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej
i Spraw Samorządu

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 22 czerwca 2021r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca maja 2021r.
 4. Spółki Gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2020.
 5. Wykonanie budżetu Gminy Opoczno za rok 2020.
 6. Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.
 7. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 8. Powołanie jednostek konsultacyjnych Gminy Opoczno.
 9. Organizacja pracy Rady Miejskiej.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Brola

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury  
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 23 czerwca 2021r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca maja 2021r.
 4. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego.
 5. Wykonanie budżetu Gminy Opoczno za rok 2020.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Zastępca  Przewodniczącego Komisji
Jolanta Łuczka-Nita

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 24 czerwca 2021r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca maja 2021r.
 4. Spółki Gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2020.
 5. Wykonanie budżetu Gminy Opoczno za rok 2020.
 6. Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.
 7. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Rurarz

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Przestrzegania Prawa

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 25 czerwca 2021r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca maja 2021r.
 4. Spółki Gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2020.
 5. Wykonanie budżetu Gminy Opoczno za rok 2020.
 6. Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.
 7. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

 

                                                                  Przewodniczący Komisji
                                                               Andrzej Rożenek

 

 

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Opocznie są rejestrowane w formie audiowizualnej oraz transmitowane na żywo w Internecie.

 

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Opocznie

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
W TRYBIE ZDALNYM

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 czerwca 2021r. o godz. 9.00 odbędzie się ZDALNA sesja Rady Miejskiej w Opocznie

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedłożenie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołów Nr XXXIII i Nr XXXIV z sesji Rady Miejskiej w OpocznieVIII kadencji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Opoczno za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Opoczna wotum zaufania.
8.Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2020.
9. Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.
10. Wykonanie budżetu gminy za rok 2020:
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2020 rok,
b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna,
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu,
d)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021-2036,
e) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021,
f) przyjęcia regulaminu korzystania z ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych będących własnością Gminy Opoczno,
g) przyjęcia regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw,
h) poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za       inkaso od osób fizycznych,
i) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opoczno na rok szkolny 2021/2022,
j) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Opocznie, obr.10, stanowiącej własność Gminy Opoczno,
k) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno  2030,
l) przystąpienia do Związku Miast Polskich,
m) uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie powierzenia Spółce Gminnej: Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie zadania własnego Gminy Opoczno z zakresu spraw gminnych dróg,
n) rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej przyznania ulgi na przejazdy komunikacją miejską osobom z niepełnosprawnością,
o) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Pana Zdzisława Śpiewaka,
p) rozpatrzenia petycji rodziców dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bielowicach dotyczącej planu ograniczenia jego działalności.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie
Anna Zięba

 

 

Sesja Rady Miejskiej w Opocznie jest rejestrowana w formie audiowizualnej oraz transmitowana na żywo w Internecie.

Data stworzenia : 2003-06-10 12:29 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-10 12:29 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-06-18 13:33 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska