Urząd Miejski w Opocznie

Zawiadomienie o komisjach Rady Miejskiej w Opocznie

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Opocznie są rejestrowane w formie audiowizualnej oraz transmitowane na żywo w Internecie.

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Opocznie

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
W TRYBIE ZDALNYM

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 września 2021r. o godz. 14.00 odbędzie się ZDALNA sesja Rady Miejskiej w Opocznie
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedłożenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)  zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego „Wszystko dla rodziny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2021,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021-2036,
e) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Opoczno,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030, h) wyrażenia woli przystąpienia Gminy Opoczno do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki – Opoczno w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
i) zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Opoczno,
j) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Piotrkowie Trybunalskim.
4. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie
Anna Zięba

 

Sesja Rady Miejskiej w Opocznie jest rejestrowana w formie audiowizualnej oraz transmitowana na żywo w Internecie.

Data stworzenia : 2003-06-10 12:29 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-10 12:29 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-09-27 08:10 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska