Urząd Miejski w Opocznie

ODBIERZ DECYZJĘ PODATKOWĄ PRZEZ INTERNET

 
Burmistrz Opoczna informuje o możliwości otrzymywania decyzji podatkowych za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Jest to ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej  w  ujednolicony, standardowy sposób.
Aby złożyć wniosek konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP oraz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. (Więcej informacji o założeniu konta na platformie ePUAP pod adresem http://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta .Jeśli nie masz profilu zaufanego, zobacz jak założyć profil zaufany na stronie obywatel.gov.pl)
Osoby fizyczne, które chcą otrzymywać decyzje podatkowe za pośrednictwem ePUAP, powinny wnieść wniosek  9 w formie pisma ogólnego) o doręczanie decyzji w formie elektronicznej.

Formularz wniosku można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne 

Ważne! We wniosku należy JASNO wyrazić chęć otrzymania decyzji podatkowych w formie elektronicznej oraz podać swoje dane wraz z adresem nieruchomości, której dotyczy decyzja podatkowa.

Zachęcamy do tej formy odbioru decyzji podatkowych.

W każdym momencie osoba fizyczna ma prawo do rezygnacji z doręczania decyzji za pośrednictwem ePUAP. W takim przypadku dokument  będzie doręczany w sposób tradycyjny, tj. w formie papierowej, listem doręczanym za pośrednictwem operatora pocztowego.

===================================================

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP oraz wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu w formie elektronicznej.

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem cyfrowym .

PIERWSZE KROKI W ePUAP

Informacja w sprawie usług centralnych na ePUAP

Złóż pismo do Urzędu Miejskiego w Opocznie na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP to: /0l9o63xmuq/SkrytkaESP

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych składanych do Urzędu Miejskiego w Opocznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych
(zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. Nr 212, poz. 1766)):

 1. Formaty dokumentów elektronicznych akceptowane przez urząd:

 •  txt, doc, rtf, odt, pdf - dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne;
 •  xls - arkusze kalkulacyjne;
 •  gif, tif (tiff), jpg (jpeg), png - dokumenty graficzne;
 •  zip, rar, gz (gzip) - skompresowane dokumenty elektroniczne.

 2. Dokumenty elektroniczne muszą być:

 •  podpisane bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą  ważnego
   kwalifikowanego certyfikatu,
 •  podpisane Profilem Zaufanym ePUAP,
 •  wolne od wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych oraz innego szkodliwego oprogramowania.

Uwaga:

 1. Dokumenty elektroniczne niespełniające wszystkich wymagań określonych powyżej będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone , nadawca takiego dokumentu elektronicznego  nie będzie informowany o dalszych czynnościach.
 2. W przypadku braku kompletu dokumentów strona będzie wzywana do ich uzupełnienia.
 3. Po złożeniu dokumentu elektronicznego zostanie wysłane Urzędowe Poświadczenie Odbioru na adres e-mail wpisany podczas rejestracji.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2008-05-27 12:38 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2008-05-27 12:38 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2022-09-21 15:23 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński