Urząd Miejski w Opocznie

Za treść i formę informacji zamieszczanych na tej stronie odpowiada
Kryta Pływalnia w Opocznie

Podstawa prawna

Kryta Pływalnia ,,Opoczyńska Fala" jest zakładem budżetowym; została utworzona na podstawie Uchwały Nr IX/76/03 Rady Miejskiej  w Opocznie z dnia 27 czerwca 2003r.

Adres

Kryta Pływalnia ,,Opoczyńska FALA"
ul. Biernackiego 4a
26-300 Opoczno

tel. 044 736 11 31
fax. 044 736 11 44

E-mail: opoczynska_fala@o2.pl

Organy i osoby sprawujące funkcje

Dziełalnością Krytej Pływalni kieruje Dyrektor który ponosi jednoosobową odpowiedzialność.

 Do szczególnych kompetencji Dyrektora należy:
- kierowanie i nadzorowanie działalności Krytej Pływalni oraz reprezentowanie jej na zewnątrz  
- prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z planem zatwierdzonym przez Burmistrza
- organizowanie obsługi administracyjnej i finansowej
- planowanie i realizowanie prac remontowych i inwestycyjnych w ramach posiadanych środków.

Organizacja działalności

Podstawą działania Krytej Pływalni jest roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Opoczna.
Pierwszeństwo w wykorzystaniu bazy Krytej Pływalni mają szkoły Gminy Opoczno.

Majątek Krytej Pływalni

Majątek Krytej Pływalni ,,Opoczyńska Fala" jest własnością samorządową; stanowi go pływalnia kryta przy ul. Biernackiego 4a wyposażona w urządzenia technologiczne i sportowo-rekreacyjne oraz tereny przekazane przez Burmistrza Opoczna.

Gospodarka finansowa

Kryta Pływalnia ,,Opoczyńska Fala" prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla zakładów budżetowych.

Dochody z działalności stanowią:
- dotacje
- wpływy od osób fizycznych i prawnych uzyskane z tytułu sprzedaży biletów i karnetów
- wpływy z opłat za korzystanie z usług
- wpływy z prowadzonej działalności
- odsetki od środków na rachunku bankowym
Dochody te służą wyłącznie do realizacji zadań statutowych.

Adres strony internetowej

Więcej informacji:

Data stworzenia : 2005-04-12 16:29 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2005-04-12 16:29 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-19 13:26 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński