Urząd Miejski w Opocznie

Należności można również wpłacać bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego ul. Staromiejska 6 w Opocznie
w godzinach pracy kasy:

Poniedziałek  8:00 – 14:30
Wtorek 8:00 – 15:00
Środa 8:00 – 14:30
Czwartek 8:00 – 14:30
Piątek 8:00 – 13:30

z przerwą w godz. 9.00- 10.00.
Ponadto opłatę skarbową można uiszczać również w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a.

INFORMACJA

Obsługę finansową Gminy prowadzi Bank Spółdzielczy w Opocznie.

I. Wpłat dochodów z tytułu:
-opłaty skarbowej,
-podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, środków transportu,
-opłaty adiacenckiej,
-udostępnienie danych osobowych

należy dokonywać na rachunek 84 8992 0000 0033 1931 2000 0380

II. Wpłat dochodów z tytułu:
-wieczystego użytkowania,
-przekształcenia użytkowania wieczystego na własność,
-czynszu dzierżawnego,
-zajęcia pasa drogowego,
-sprzedaży mienia

należy dokonywać na rachunek 97 8992 0000 0033 1931 2000 0340

III. Wpłat dochodów z tytułu:
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych

należy dokonywać na rachunek 23 8992 0000 0033 1931 2000 0120

 

IV. Wpłaty wadium na rachunek 29 8992 0000 0033 1931 2000 0400

III. Wpłaty dochodów z tytułu:
-subwencji
-dotacji,
-udziałów w podatku dochodowym

dokonywać na rachunek 83 8992 0000 0033 1931 2000 0010

Opłaty adiacenckie są nakładane przez gminę w związku ze wzrostem wartości nieruchomości  z przeznaczeniem na cele budowlane spowodowanych podziałem, scaleniem lub wybudowaniem przez gminę oraz jednostki organizacyjne gminy urządzeń infrastruktury technicznej.  Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. Nie ma znaczenia czy właściciel korzysta z tej infrastruktury, ale wystarczy że ma możliwość korzystania. 
Zgodnie z art. 146 ust. 1. w/w ustawy „ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej zależą od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową infrastruktury technicznej. Zgodnie z w/w Uchwałą wynosi 50% różnicy wartości gruntu przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury a wartością gruntu po ich wybudowaniu. Gmina ma okres 3 lat od daty podziału lub wybudowania infrastruktury na pobranie tej opłaty. Opłata ta może być rozłożona na raty do 10 lat, oprocentowanych stopą redyskonta weksli określanej przez NBP.
Obowiązek uczestnictwa w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej, przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich, dotyczy: właścicieli, użytkowników wieczystych, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie mają obowiązku wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, użytkowników wieczystych, którzy wnieśli, za zgodą organu, jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego.
Opłaty adiacenckie nie dotyczą nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne lub leśne.

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2003-07-02 13:25 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-07-02 13:25 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2022-09-06 15:12 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk