Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXXV sesji w dniu 29.06.2021 roku

 • pdf XXXV_365_2021.pdf - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Opoczna wotum zaufania
 • pdf XXXV_366_2021.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2020 rok
 • pdf XXXV_367_2021.pdf - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna
 • pdf XXXV_368_2021.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf XXXV_369_2021.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu "Budowa infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Opoczno" oraz upoważnienia Burmistrza Opoczna do zawarcia porozumienia z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie, 26-300 Opoczno, ul. Krótka 1
 • pdf XXXV_370_2021.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021 - 2036
 • pdf XXXV_371_2021.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021
 • pdf XXXV_372_2021.pdf - w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych będących własnością Gminy Opoczno
 • pdf XXXV_373_2021.pdf - w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw
 • pdf XXXV_374_2021.pdf - w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od osób fizycznych
 • pdf XXXV_375_2021.pdf - w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opoczno na rok szkolny 2021/2022
 • pdf XXXV_376_2021.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Opocznie, obr. 10, stanowiącej własność Gminy Opoczno
 • pdf XXXV_377_2021.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030
 • pdf XXXV_378_2021.pdf - w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich
 • pdf XXXV_379_2021.pdf - uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie powierzenia Spółce Gminnej: Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie zadania własnego Gminy Opoczno z zakresu spraw gminnych dróg
 • pdf XXXV_380_2021.pdf - w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej przyznania ulgi na przejazdy komunikacją miejską osobom z niepełnosprawnością
 • pdf XXXV_381_2021.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Pana Zdzisława Śpiewaka
 • pdf XXXV_382_2021.pdf - w sprawie rozpatrzenia petycji rodziców dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bielowicach dotyczącej planu ograniczenia jego działalności

Głosowania imienne

Protokoły

 • pdf Komisja rewizyjna.pdf - Protokół Nr 6/ 2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 2 czerwca 2021r.
Data stworzenia : 2021-07-01 09:27 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2021-07-01 09:27 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2021-07-26 08:22 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska