Urząd Miejski w Opocznie

Zapraszamy do korzystania z serwisu Rady Miejskiej w Opocznie pod adresem www.opoczno.esesja.pl

Znajdą Państwo tam:

 1. Składy Rady Miejskiej i Komisji Rady.
 2. Archiwum Posiedzeń.
 3. Archiwum prowadzonych głosowań.
 4. Projekty uchwał.
 5. Rejestry uchwał.
 6. Transmisje z obrad.
 7. Zapytania oraz interpelacje radnych.
 8. Protokoły z posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej.

Serwis Rady Miejskiej w Opocznie

 

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej
w Opocznie w m-cu czerwcu

Posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024r. o godz. 13.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie.                                

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br. 
 4. Wykonanie budżetu gminy za 2023 rok.
 5. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2023.
 6. Potrzeby Gminy w zakresie budownictwa socjalnego dla najuboższych. Sytuacja mieszkaniowa w Gminie Opoczno.
 7. Informacja na temat realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.
 8. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie posiedzenia.           

                                                       Przewodniczący Komisji
                                                      Krzysztof Grabski

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie.                                

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br. 
 4. Wykonanie budżetu gminy za 2023 rok.
 5. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2023.
 6. Dowóz uczniów do szkół – ocena i wnioski.
 7. Funkcjonowanie stołówek szkolnych.
 8. P. Poż. w placówkach oświatowych.
 9. Przygotowanie szkół  do nowego roku szkolnego.
 10. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie posiedzenia.           

Przewodnicząca Komisji
Jolanta Łuczka-Nita

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie odbędzie się  w dniu 24 czerwca 2024r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br. 
 4. Wykonanie budżetu gminy za 2023 rok.
 5. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2023.
 6. Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
 7. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno.
 8. Czystość i porządek na terenie Gminy Opoczno oraz analiza opłat za odpady komunalne.
 9. Stan placów zabaw oraz obiektów sportowych na terenach miejskich.
 10. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie posiedzenia.         

  Przewodnicząca Komisji
Beata Wiktorowicz

 

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024r. o godz. 13.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br. 
 4. Wykonanie budżetu gminy za 2023 rok.
 5. Bieżąca analiza budżetu za I kwartał 2024r.
 6. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2023.
 7. Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
 8. Czystość i porządek w gminie oraz analiza opłat za odpady komunalne.
 9. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2023 rok oraz całkowity koszt zadania.
 10. Analiza podziału subwencji oświatowej.
 11. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia.    

Przewodniczący Komisji
Zbigniew Sobczyk

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024r. o godz. 9.00  w sali USC Urzędu Miejskiego.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br. 
 4. Wykonanie budżetu gminy za 2023 rok.
 5. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2023.
 6. Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
 7. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno.
 8. Drogi dojazdowe do pól – realizacja składanych wniosków.
 9. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie posiedzenia.    

Przewodniczący Komisji
Łukasz Konecki

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 9.00
w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie ul. Staromiejska 6

odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Opocznie IX kadencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedłożenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów Nr II/2024 i Nr III/2024 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie IX kadencji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Sprawozdania za 2023 rok z działalności Spółek gminy: MPK, ZGM i PGK.
 7. Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.
 8. Czystość i porządek w gminie oraz analiza opłat za odpady komunalne.
 9. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2023r. – całkowity koszt zadania.
 10. Debata nad Raportem o stanie Gminy Opoczno za 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Opoczna wotum zaufania.
 12. Wykonanie budżetu gminy za rok 2023:
  a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno,
  b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
  c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Burmistrza Opoczna z wykonania budżetu za 2023 rok,
  d) wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie  absolutorium Burmistrzowi Opoczna za rok 2023 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2023 rok,
  b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna,
  c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2024-2040,
  d) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2024,
  e) zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Sielcu”,
  f) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Opoczno,
  g) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów-Kolonia, Międzybórz, Sobawiny,
  h) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w sołectwie Kruszewiec – Kolonia,
  i) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic: Edmunda Biernackiego, Marii Curie-Skłodowskiej oraz alei Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego,
  j) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulic: Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Wojciecha Kossaka,
  k) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego przy ulicy św. Mateusza.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie
Dariusz Kołodziejczyk

 

Posiedzenia sesji i komisji Rady Miejskiej w Opocznie są rejestrowane w formie audiowizualnej oraz transmitowane on-line na kanale YouTube gminy Opoczno.

Nagrania dostępne na stronie internetowej www.opoczno.esesja.pl

 

 

 

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2003-06-10 12:29 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-10 12:29 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-06-17 08:52 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska