Urząd Miejski w Opocznie

ZMIANA TERMINU NA ZGŁOSZENIE SIĘ DO DEBATY NAD RAPORTEM O STANIE GMINY OPOCZNO ZA 2022 ROK

W związku z tym, że termin Sesji Rady Miejskiej w Opocznie, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Opoczno za 2022 rok uległ zmianie na dzień 31 maja 2023r. ostatecznym dniem na zgłoszenie się do debaty podczas sesji absolutoryjnej jest dzień 30 maja 2023r. /do godz. 16.30/.

Zgłoszenia pisemnego należy dokonać w Biurze Rady Miejskiej w Opocznie,  ul. Staromiejska 6, budynek główny Urzędu, pokój G5.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 i 572) Burmistrz do dnia 31 maja każdego roku przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

 

Sesja Rady Miejskiej w Opocznie, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Opoczna za rok 2022 odbędzie się w dniu 30 maja 2023 r.

Po przedstawieniu raportu o stanie gminy, Rada Miejska rozpatruje raport. Rozpatrzenie raportu następuje podczas tzw. sesji absolutoryjnej, tj. takiej, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad jego treścią przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą wziąć udział mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącej Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminie (czyli sesji zwołanej na dzień 30 maja 2023 r.).

W związku z powyższym, ostatecznym dniem na zgłoszenie się przez mieszkańca do debaty nad raportem o stanie Gminy Opoczno za rok 2022 - jest dzień 29 maja 2023 r. /do godz. 15.30/

Zgłoszenia pisemnego należy dokonać w Biurze Rady Miejskiej w Opocznie ul. Staromiejska 6, budynek główny Urzędu, pokój G5.

Ogłoszenie o przystąpieniu Gminy Opoczno do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w okresie od 1 stycznia 2023 r.

Niniejszym informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r., poz. 2236), Gmina Opoczno przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w okresie, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 wskazanej ustawy, tj. od dnia 1 stycznia 2023r.

Z up. Burmistrza Opoczna
Sekretarz Miasta
Janusz Klimek

Ogłoszenie o przystąpieniu Gminy Opoczno do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, niniejszym informuję o przystąpieniu Gminy do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

... > Więcej informacji znajdziesz w linku...<

Z up. Burmistrza Opoczna
Sekretarz Miasta
Janusz Klimek

 

Urząd Miejski w Opocznie
ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
tel. +48 44 7860100 , fax. +48 44 7860111
email: umopoczno@um.opoczno.pl

Burmistrz Opoczna - Dariusz Kosno

Urząd Miejski -    NIP 7681003350
                                 REGON
000523755

Gmina Opoczno - NIP 7681717575
                                  REGON 590648379

Gmina wiejsko-miejska. 

Powierzchnia gminy to 19045 ha Liczba ludności 32 877

===================================================

Wszelkie awarie oświetlenia ulicznego z terenu Miasta i Gminy Opoczno
należy zgłaszać pod nr telefonu 501-180-151 , 502-143-905
lub za pomocą formularza elektronicznego

 


Kontakt ze Schroniskiem Dla Zwierząt w Różannie pod numerem telefonu: 607 330 300

 

                                             

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2011-02-04 10:03 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2011-02-04 10:03 Osoba udostępniająca na stronie : opoczno@radgost.com Data ostatniej modyfikacji : 2023-05-16 08:29 Osoba modyfikująca : Wojciech Wiktorowicz